Administratie

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Municipal

Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Municipal
Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Municipal
Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Municipal

Maine, la ora 9:00 are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila. Pe ordinea de zi a sedintei sunt 39 de puncte, dintre care cel putin cinci proiecte de hotarare cu siguranta vor starni discutii in randul consilierilor.

1) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea conturilor de executie ale bugetului local al Municipiului Braila, ale bugetelor institutiilor publice finantate integral/ partial din bugetul local, ale bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, precum si a situatiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2012.
2) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea executiei bugetului general consolidat al Municipiului Braila intocmit pe cele doua sectiuni, la sfarsitul trimestrului I, 2013.
3) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila si de consilierii locali municipali Coros Maria, Ene Tache si Ciocan Ilie Eduard, membri in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR S.A. BRAILA, privind: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR S.A. BRAILA, pe anul 2013.
4) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila si de consilierii locali municipali Dumitru Florin, Costin Iulian Sorin, Traian Adrian si Mitrofan Daniel, membri in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.”BRAICAR”-S.A. BRAILA, privind: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.”BRAICAR”-S.A. BRAILA, pe anul 2013.
5) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila si de domnul consilier local municipal Caranica George Marius, membru in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.”ECO”-S.A. BRAILA, privind: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.”ECO”-S.A. BRAILA, pe anul 2013.
6) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea incheierii conventiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenta sociala, incheiate intre Consiliul Local Municipal Braila, prin Directia de Asistenta Sociala Braila si asociatiile sau fundatiile selectate, conform Legii nr. 34/1998.
7) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Stabilirea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale acordate, pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Braila in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
8) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea modalitatii de gestiune, a Regulamentului si a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcarilor de pe raza Municipiului Braila.
9) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Delegarea gestiunii serviciului de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate/parcate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Braila.
10) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Braila, Municipiul Braila, Inspectoratul scolar Judetean Braila, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Colegiul National „Nicolae Balcescu”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” si Liceul cu Program Sportiv, in vederea cresterii sigurantei si prevenirii infractionalitatii in unitatile de invatamant.
11) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI si a STATULUI DE FUNCTII ale POLITIEI LOCALE BRAILA.
12) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Acceptarea ofertelor de donatie formulate de coproprietarii Enache Anisoara (cota de 118/126), Constantin Marioara (cota de 2/126), Negoita Daniel si Negoita Angelica (cota de 2/126), Andone Laurentiu – Stan Violeta (cota de 2/126) si Timuc Nicoleta – Timuc Ioan (cota de 2/126), cu privire la terenul in suprafata totala de 5866,00 mp, situat in Braila, cvartal 24, parcela A232/1 – lot 64, identificat cadastral cu nr.19492.
13) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ ?i a Cimitirelor in administrarea Consiliului Local Municipal Braila ?i darea in folosin?a gratuita a imobilului situat in Braila, str. Anghel Saligny nr. 2, imobil ce apar?ine domeniului public al Municipiului Braila, Inspectoratului de Politie Judetean Braila, in vederea desfasurarii activitatii.
14) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Prelungirea contractului de inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Braila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 216, parter, ASOCIATIEI COLUMBOFILA DANUBIUS BRAILA, pentru desfasurarea activitatii.

15) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Braila si schimbarea destinatiei din spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in spatii cu destinatia de locuinta in regim normal de inchiriere, a apartamentelor nr. 1 si 2 situate in Braila, Aleea Lebedei nr. 1, bl.E4, parter.
16) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Atribuirea in folosinta gratuita S.C. FILIALA DE DISTRIBUtIE A ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD – SUCURSALA DE DISTRIBUTIE BRAILA, pe durata functionarii capacitatii energetice, a unui teren in suprafata de 0,60 mp, apartinand domeniului public al Municipiului Braila, situat in Braila, Calea Calarasilor nr.34, pentru amplasarea unei firide E3+4 si BMPT 160A, in vederea realizarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a consumatorului S.C. Raiffeisen Bank – SA – Agentia Braila”.
17) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Completarea pozitiei nr. 4 Cap. H – „Terenurile si cladirile Institutiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Braila, actualizat prin H.C.L.M. Braila nr. 325/30.09.2011, referitoare la Centrul de Asistenta Paleativa „Sfanta Maria” Braila, conform proceselor – verbale de receptie finala nr.20/30.01.2013 si nr.61/30.01.2013.
18) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Completarea pozitiei nr. 5 Cap. H – „Terenurile si cladirile Institutiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Braila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Caminul pentru Persoane Varstnice „Lacu Sarat” Braila, conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.41402/01.11.2012.
19) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Completarea pozitiei nr. 78, Cap. H – „Terenurile si cladirile Institutiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Braila, actualizat prin H.C.L.M. Braila nr. 325/30.09.2011, referitoare la scoala Gimnaziala nr. 21 „Alexandr Sergheevici Puskin” Braila, conform procesului – verbal de receptie finala nr.670/11.09.2009.
20) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Completarea inventarului domeniului public actualizat prin H.C.L.M. Braila nr.325/ 30.09.2011 cu unele bunuri parte integranta a sistemului de alimentare cu energie termica a Municipiului Braila.
21) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Braila, a unor imobile, in vederea inscrierii acestora in cartea funciara”.
22) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 25.144,00 mp, situat in Municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 220 lot nr.2/2, Cazarma nr. 493, pentru edificarea unui cartier de locuinte.
23) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 68,72 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din terenul in suprafata de 108,16 mp, indiviz din suprafata totala de 952,00 mp, situat in Braila, str. Moldovei nr.115-117, solicitantei CHISCANEANU MARIOARA, teren pe care sunt amplasate constructiile C6, C7 si C8, proprietatea acesteia.
24) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 39,44 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din terenul in suprafata de 108,16 mp, indiviz din suprafata totala de 952,00 mp, situat in Braila, str. Moldovei nr.115-117, solicitantilor VOINEA PETRUs, VOINEA MIHAI, VOINEA ADRIAN CATALIN si VOINEA MANUEL, teren pe care sunt amplasate constructiile C1, C2, C3, C4 si C5, proprietatea acestora.
25) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 239,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din suprafata totala de 463,00 mp, situat in Braila, str. Debretin nr. 30, solicitantilor COTET ADRIAN si COTET MARIOARA, teren pe care sunt amplasate constructiile C1, C2 si C3, proprietatea acestora.
26) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 34,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, indiviz din terenul in suprafata real masurata de 284,00 mp, situat in Braila, str. Codrului nr. 15, solicitantilor IONESCU CATALIN, IONESCU MARIANA si GHINDARU ELENA AMALIA, teren pe care sunt amplasate constructiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C7, proprietatea acestora.
27) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 174,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, situat in Braila, str. Cavaleriei nr. 9A, solicitantilor PETRE GEORGEL COSTEL si PETRE JENICA, teren pe care este amplasata constructia C1, proprietatea acestora.
28) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 306,00 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, situat in Braila, str. Stadionului nr. 20, solicitantilor PLOPEANU IONEL si PLOPEANU VERONICA, teren pe care este amplasata constructia C1, proprietatea acestora.
29) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea documentatiei tehnico-economice – Studiul de fezabilitate (inclusiv analiza cost-beneficiu), studiu geotehnic, studiu topografic pentru proiectul “Centru de Informare si Promovare turistica din municipiul Braila”, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect.
30) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea documentatiei tehnico – economice – Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extindere centru social multifunc?ional Lacu Dulce”, str. Mina Minovici nr.2 din Municipiul Braila, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect.
31) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Aprobarea documentatiei tehnico – economice – Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii a proiectului ”Renovarea imobilului situat in municipiul Braila, str. Ramnicu Sarat , nr.115, in vederea amenajarii unor locuinte sociale de calitate”, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect.
32) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Modificarea H.C.L.M. Braila nr. 274/31.08.2011 referitoare la „Aprobarea proiectului – Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatorului de specialitate – Spitalul de Psihiatrie Sf.Pantelimon, Municipiul Braila si a cheltuielilor legate de proiect”.
33) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 208/31.08.2012 referitoare la <Desemnarea consilierilor locali municipali in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal si ale colegiilor nationale de stat de pe raza Municipiului Braila>.
34) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 336/18.12.2012 referitoare la <Desemnarea consilierilor locali municipali in componenta comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar, de pe raza Municipiului Braila>.
35) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Modificarea H.C.L.M. Braila nr.190/25.07.2012 referitoare la „Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Braila, actionar unic, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. <<BRAICAR>> S.A. BRAILA”.
36) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Braila in Comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului de director la Teatrul „Maria Filotti” Braila.
37) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Alocarea sumei de 13.660 lei, din bugetul Casei de Cultura al Municipiului Braila pe anul 2013, in vederea participarii la Festivalul Tineretului si Sportului Nilüfer 2013, editia a XII – a, in perioada 13 -20 mai 2013, Nilüfer – Bursa, Turcia.
38) Proiect de hotarare initiat de Primarul Municipiului Braila privind: Alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2013.
39) D i v e r s e.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.