Social

Filarmonica „Lyra-George Cavadia” angajeaza casier

Filarmonica „Lyra-George Cavadia” angajeaza casier

Filarmonica „Lyra-George Cavadia” din Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de casier I – Compartiment Economic-administrativ, studii medii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în muncă – minimum 2 ani;
 • cunoaşterea şi folosirea aparaturii de birou (calculator, fax, xerox);
 • cunoaşterea tehnoredactării computerizate;
 • cunoştinţe minime de contabilitate primară;
 • abilităţi de comunicare, muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate, corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare;
 • disponibilitate pentru program flexibil şi activităţi desfăşurate în week-end;
 • rezistenţă la stres şi activitate prelungită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2018, între orele 10:00 – 15:00: perioada limită de depunere a dosarelor;
 • 16 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 februarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Brăila, Calea Călăraşi nr. 52, telefon: 0239/615.010, 0731/352.324.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •