Economie

Criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că noile prevederi legale privind criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA se regăsesc în Anexa nr.2 la OPANAF nr.2.393/2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr.629/17.08.2016.

Aceste criterii sunt aplicabile următorilor contribuabili:

– societăţilor comeciale înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, care la înfiinţare, înainte de realizarea operaţiunilor economice, solicită prin opţiune înregistrarea în scopuri de TVA cu regim normal de taxare, prin depunerea formularului 098;

– societăţilor comeciale înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, care ulterior înfiinţării realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de 220.000 lei, însă optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA cu regim normal de taxare conform art.316 din Codul Fiscal, prin depunerea formularului 010;

– societăţilor comeciale înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, cărora organul fiscal le-a anulat din oficiu codul de TVA şi solicită reînregistrarea în scopuri de TVA conform art.316, alin.(12) din Codul Fiscal, prin depunerea formularului 099.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 sunt statuate la pct.3 din Anexa 2 la OPANAF nr.2.393/2016, astfel:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art.15, alin.(1) din Legea nr.359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu a depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia model tip din care rezultă că nu va desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora.

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare sau ulterior înfiinţării prin opţiune precum şi la reînregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a anulării din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal în cazurile de la art.316, alin.(11), lit.a) – e) şi h) nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie. Totodată, persoana impozabilă însăşi nu are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art.4 alin.(4), lit.a) din OG nr.39/2015 menţionate la alineatul anterior, în cazul în care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înfiinţării prin opţiune, precum şi la înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a anulării din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal în cazurile de la art.316 alin.(11), lit.a) – e) şi h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

c) evaluarea pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca find în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România.

Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA se analizează în baza criteriilor prevăzute la pct.3 lit.a) şi b) din Anexa 2 la ordin. Pentru cererile de reînregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art.316 alin.(12) din Codul Fiscal (prin formularul 099) se verifică dacă a încetat situaţia care a condus la anularea din oficiu a codului de TVA de către organul fiscal şi dacă societatea se regăseşte şi în altă situaţie de anulare dintre cele prevăzute la art.316 alin.(12), lit.a) – d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la pct.3 lit.a) şi b) din Anexa 2 la ordin, precum şi solicitările de înregistrare depuse potrivit art.316 alin.(12) din Codul Fiscal (dacă persoanele impozabile nu se regăsesc într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art.316, alin.(11), lit.a) – e) din Codul Fiscal) sunt supuse analizei prevăzute la pct.3 lit.c) din ordin, care are ca scop evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România.

După efectuarea analizei de risc de către compartimentul de evaluare, societatea comercială se poate regăsi în una dintre următoarele situaţii:

 • îndeplineşte criteriile de evaluare şi este încadrată la risc scăzut – se emite decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA;
 • nu îndeplineşte criteriile de evaluare şi este încadrată la risc ridicat – se emite decizia de respingere a înregistrării în scopuri de TVA;
 • îndeplineşte parţial criteriile de evaluare şi este încadrată la risc mediu; în acest caz, persoana impozabilă este invitată la sediul organului fiscal să-şi exprime propriul punct de vedere.

Amânarea datei de prezentare la sediul organului fiscal se poate solicita o singură dată , pentru motive justificate, cu prelungirea termenului de soluţionare până la data prezentării la organul fiscal a reprezentantului legal al societăţii comerciale.

Termenul de soluţionare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA este de 45 de zile, cu excepţia cazului în care se prelungeşte termenul de soluţionare, în această speţă fiind necesară administrarea de probe suplimentare în condiţiile art.77 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

Facem menţiunea că, pentru societăţile care solicită la înfiinţare înregistrarea în scopuri de TVA, decizia de înregistrare se emite în termenul precizat la alineatul de mai sus, dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare la registrul comerţului.  

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •