Social

Concurs pentru 7 posturi vacante la DGASPC Braila

Concurs pentru 7 posturi vacante la DGASPC Braila
Concurs pentru 7 posturi vacante la DGASPC Braila
Concurs pentru 7 posturi vacante la DGASPC Braila

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată/nedeterminată, a 7 funcții contractuale vacante. 

Cele 7 posturi scoase la concurs sunt pentru șef centru – 1 post, psihopedagog principal – 1 post, instructor de educație – 3 posturi și infirmier – două posturi.

În cadrul DGASPC Brăila, cele 7 posturi vacante sunt:

 • şef centru – Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap Brăila (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 1 post;
 • psihopedagog principal – Complex de servicii pentru evaluarea şi recuperarea copilului cu dizabilităţi (contract individual de muncă pe perioada nedeterminată) – 1 post;
  • 0,5 normă în cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi – echipa mobilă;
  • 0,5 normă în cadrul Centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru copii eu tulburări de spectru autist si familiile acestora;
 • instructor de educaţie – Complex de tip familial „Universul Copiilor” – Căsuţa de tip familial „Fulda” (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 1 post;
 • instructor de educaţie – Complex de tip familial pentru copii cu dizabilităţi „Surâsul Copilăriei” – Apartament de tip familial „Anemona” (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 1 post;
 • instructor de educaţie – Complex de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mamă-copil şi a victimelor violenţei în familie – Centrul de plasament în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post,
 • infirmier – Complex de servicii pentru copii şi tineri cu dizabilitati „Pescăruşul” (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 2 posturi
  • centrul de plasament „Delfinul” -1 post;
  • locuinţă protejată pentru tineri cu dizabilităţi „Nufărul” -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de şef-centru:
  • studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţa în domeniul asistenţei sociale/psihologiei/medical;
  • minimum 1 an vechime în servicii sociale:
  • studii postuniversitare de management;
 • pentru postul de psihopedagog principal:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogiei;
  • nu se solicită vechime.
 • pentru posturile de instructor de educaţie:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicită vechime;
 • pentru posturile de infirmier:
  • studii generale;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului);
  • adeverinţă care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însuşiirea noţiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 septembrie 2017, ora 12.00: proba scrisă;
 • 19 septembrie 2017, ora 08.00: proba practică doar pentru posturile de infirmier (se va desfăşura la sediul Complexului de Servicii pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi „Pescăruşul“, din Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 3);
 • 20 septembrie 2017, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, județul Brăila, telefon 0239/614.583.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •