Social

Cinci posturi scoase la concurs la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila

Cinci posturi scoase la concurs la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, cu sediul în Calea Călăraşilor nr. 59, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de: muncitor calificat IV – lenjereasă, Biroul Administrativ, muncitor calificat I bucătar – Bloc Alimentar, muncitor calificat II bucătar – Bloc Alimentar, muncitor necalificat – Bloc Alimentar, asistent social principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de muncitor calificat IV – lenjereasă, Biroul Administrativ sunt:

 • certificat de calificare croitor/confecţioner îmbrăcăminte;
 • vârsta minimă este de 21 de ani împliniţi;
 • nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
 • minimum 1 an vechime ca gestionar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 31 iulie 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 02 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Condiţii specifice de participare la concursul pentru:

 • muncitor calificat I bucătar – Bloc Alimentar – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată:
  • certificat de calificare;
  • nivelul studiilor – minimum 10 clase;
  • minimum 6 ani vechime în meseria de bucătar.
 • muncitor calificat II bucătar – Bloc Alimentar – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
  • certificat de calificare;
  • nivelul studiilor – minimum 10 clase;
  • minimum 3 ani vechime în meseria de bucătar.
 • muncitor necalificat – Bloc Alimentar – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
  • nivelul studiilor – minimum 10 clase.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 august 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 03 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de asistent social principal sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă emisă de Ministerul Educaţiei, în specialitatea asistenţă socială;
 • minimum 5 ani vechime în sistemul sanitar:
 • să deţină avizul de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de C.NA.S. – treaptă de competenţă asistent social:
 • să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă
 • pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni, în împrejurări legate de exercitare a profesiei de asistent social;
 • să nu fi avut avizul de exercitare a profesiei de asistent social suspendat ca urmare a unor fapte ce contravin profesiei de asistent social.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 august 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 08 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției 13 iulie 2018.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, Brăila, cu sediul în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 59. judeţul Brăila, telefon 0239/694.200, interior 506.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •