Economie

Facilităţi fiscale: amânarea la plată şi anularea obligaţiilor de plată accesorii

Facilităţi fiscale: amânarea la plată şi anularea obligaţiilor de plată accesorii
Facilităţi fiscale: amânarea la plată şi anularea obligaţiilor de plată accesorii
Facilităţi fiscale: amânarea la plată şi anularea obligaţiilor de plată accesorii

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 noiembrie  2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015  privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central.

[quote]Prin OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale a fost creat cadrul legal pentru ca orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, să ajungă la zi cu plata taxelor şi impozitelor, această măsură având ca scop sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate precum şi stimularea achitării obligaţiilor de plată restante la buget[/quote], se arată în comunicatul DGRFP Galați.

Organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale:

 • amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor;
 • anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 sunt următoarele:

a) penalităţile de întârziere;

b) o cotă de 54,2% din dobânzi;

c) o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.

Obligaţiile de plată accesorii, prevăzute  mai sus, sunt aferente:

 • obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;
 • obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv;
 • obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată;
 • obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Pentru obligaţiile eşalonate la plată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care eşalonarea se finalizează până la data de 31 martie 2016, se anulează cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015. În acest caz, penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează potrivit legii.

Pentru obligaţiile de plată reprezentând TVA cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv.

Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de oricare dintre facilităţile fiscale prevăzute de ordonanţa de urgenţă vor notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia de a beneficia de facilităţi.

Notificarea se depune la registratura  organul fiscal competent sau poate fi comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea se soluţionează de către organul fiscal competent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii;

c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

În baza notificării organul fiscal competent emite şi comunică următoarele:

 • către contribuabil – decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii;
 • către instituţiile de credit la care debitorul are deschise conturi bancare şi/sau către terţii popriţi la care deţin/datorează sume de bani debitorului- adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire .

Precizăm că, prin emiterea acestor acte,  procedura de executare silită a obligaţiilor de plată accesorii ce fac obiectul amânării la plată se suspendă sau nu incepe, după caz.

În cazul în care contribuabilul nu a notificat organul fiscal, poate beneficia de anularea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii dacă sunt stinse obligaţiile fiscale principale prevăzute de O.U.G. nr. 44/2015, iar diferenţele de cote de obligaţii fiscale accesorii ce nu fac obiectul anulării la plată (45, 8% din dobânzi) se achită utilizând, numărul de evidenţă a plăţii.

Pentru a beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă, contribuabilii au obligaţia ca până la data de 31 martie 2016, inclusiv, să stingă prin orice modalitate obligaţiile de plată principale, restante la 30 septembrie 2015.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilul până la data de 30 iunie 2016, sunt următoarele:

 • să stingă, prin orice modalitate, o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale;
 • să stingă, prin orice modalitate, până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, o cotă de 45,8% din eventualele dobânzi calculate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale;
 • să stingă, prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, obligaţiile de plată principale curente, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016;
 • să depună, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • să depună cererea de anulare a accesoriilor.

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri.

Contribuabilul poate depune fie o singură cerere pentru toate facilităţile, fie câte o cerere pentru fiecare facilitate.

Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii, cu precizarea facilităţilor solicitate, prevăzute de ordonanţa de urgenţă;

c) perioada fiscală, scadenţa şi suma în cazul accesoriilor aferente TVA înscrise în rândurile de regularizare;

d) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

În baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale aferente. Dobânda individualizată în decizia trebuie stinsă în cotă de 45,8%, în termenul prevăzut de lege.

În scopul acordării anulării, pentru diferenţele de cote de obligaţii de plată accesorii ce nu fac obiectul anulării la plată, contribuabilul poate opta pentru stingerea acestora utilizând în acest sens numărul de evidenţă a plăţii. Pentru generarea numărului de evidenţă a plăţii, contribuabilii pot accesa programul de asistenţă pus la dispoziţia acestora pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro  secţiunea Asistenţa contribuabili/ Programe utile.

Important! Contribuabilii pot solicita informaţii suplimentare cu privire la facilităţile fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 44/2015 la structurile de asistenţă contribuabili din cadrul organelor fiscale.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •