Social

Trei posturi vacante la Directia de Asistenta Sociala Braila

Trei posturi vacante la Directia de Asistenta Sociala Braila
Psiholog si inspector de specialitate la compartimentul administrativ, posturile vacante la Directia de Asistenta Sociala Braila
Trei posturi vacante la Directia de Asistenta Sociala Braila

Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, pentru trei funcțiilor contractuale de execuție vacante.

DAS Brăila organizează în această lună concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 1. inspector de specialitate II (atribuţii secretariat) – Compartimentul Administrativ;
 2. inspector de specialitate II – Compartimentul Administrativ;
 3. psiholog – Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgenţă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate II (atribuţii secretariat):
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitate: minimum 1 an.
 • inspector de specialitate II:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea administraţie publică, asistenţă socială sau ştiinţe economice;
  • vechime în specialitate: minimum 1 an.
 • psiholog:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 septembrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 septembrie 2017, ora 12.00: proba scrisă – la Centrul „Bunici şi nepoţi”, Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 134, județul Brăila, telefon 0239/629.322, interior 22.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •