Administratie

Ședință ordinară a CLM în această dimineață

Ședință ordinară a CLM în această dimineață

Astăzi, de la ora 10.00, consilierii municipali se vor reuni pentru a aproba mai multe proiecte de hotărâre în lipsa bugetului care întârzie. Trei proiecte vizeză Administrația Piețelor și Târgurilor, iar alte șapte vizeză aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiective de investiții.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM Brăila din 21 martie 2019:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila privind: Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 280/06.08.2010, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru a numi un administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, mandatul 2016 – 2020.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractului – cadru de mandat ce se va încheia între autoritatea publică tutelară – Municipiul Brăila și membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, mandatul 2018-2022.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorii de impozitare a construcției C1 situată în Brăila, Ancorei nr.16, NCP 72439, conform prevederilor art. 460 alin. (5) lit. f) și alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare transport electric Bd. Independenței”.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Calea Galați”.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea investiției, a documentației tehnico – economice faza 1 și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru”.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului”.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii”.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE SECTOR I”.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE SECTOR II”.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea C.L.M. Brăila nr.395/26.07.2018 referitoare la <Aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale>.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea C.L.M. Brăila nr. 396/26.07.2018 referitoare la <Aprobarea participării Municipiului Brăila în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și aprobarea acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale>.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Desființare construcție C1 – atelier școală”, Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Str. Ștefan cel Mare nr.483, cu finanțare de la bugetul local.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2019, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2019.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea componenței nominale a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Brăila.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Interzicerea accesului motocicletelor pe Calea Călărașilor, sector de drum cuprins între B-dul Dorobanților și B-dul Al. I. Cuza, pe perioada sezonului estival 01.06.2019 – 01.10.2019, în intervalul orar 22:00-06:00.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Albinei nr. 28, bl. S, ap. 76 și 77, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu destinația de locuință socială.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern referitoare la „Transmiterea unei părți din imobilul 567, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236, înscris în Cartea Funciară nr. 92878, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila”.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern prin care se modifică și se completează anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 640, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 42466/09.11.2018.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 104, conform documentației cadastrale.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției 355 și actualizarea denumirii bunurilor înscrise la pozițiile nr. 326, 329, 332, 336, 338, 340, 342, 345, 346 și 353 de la Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de constatare nr.21614/28.11.2018.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila
 27. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată în anexele nr.1-3 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 referitoare la „Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția nr. 26 și completarea Capitolului G4 „Parcuri publice, zone de agrement” cu pozițiile nr.9 și nr.10 și a Capitolului G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu pozițiile nr. 395 și nr. 396, în baza Rapoartelor de evaluare și a lucrărilor de cadastru”.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unei tranzacții cu privire la ducerea la îndeplinire a Sentinței Civile nr. 503/29.09.2017, definitivă, pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 1245/113/2016
 30. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 12, ap. 1, etaj, NCP 70811-C1-U6.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Nicolae Bălcescu nr. 22, NCP 10199.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 21 (c/c str. Mihai Eminescu), NCP 4357.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea mandatului de administrator provizoriu al domnului Rădulescu Neagu Adrian în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, până la data de 18.06.2019.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la Festivalul Sportului Nilüfer 2019, ediţia a XVIII – a, Districtul Nilüfer – Bursa, Turcia, în perioada 20 – 28 aprilie 2019.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la Zilele Internaționale ale Coralei pentru Copii și Tineret ”Dobri Voinikov” din Orașul Shumen, Bulgaria, în perioada 05 – 07 aprilie 2019.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2019.
 37. Informare privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant, conform O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 38. RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI BRĂILA, PRECUM ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018.
 39. Alte probleme.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •