Administratie

Procesul de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală se desfăşoară în luna aprilie 2018

Procesul de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală se desfăşoară în luna aprilie 2018

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi ale Ordinului MS/CNAS nr. 397/836 pe 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila precizează că procesul de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală se desfăşoară în luna aprilie 2018.

Astfel, pentru furnizorii care la data de 31 martie 2018 se află in relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Brăila, contractele pentru anul 2017 se prelungesc prin acordul părţilor pâna la data de 30 aprilie 2018, prin acte adiţionale. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe durata derulării actelor adiţionale.

Pentru încheierea de noi contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila se fac aplicabile prevederile art. 196 alin. (1) si (2) din M.G nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate pâna la 31decembrie 2018.

[quote]Noul Contract-cadru, împreună cu normele metodologice, cuprinde o serie de prevederi care vizează creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora.[/quote], precizează Camelia Tamara Nedelcu, președinte-director general CJAS Brăila

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •