Administratie Economie

Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA

Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA
Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA
Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ: Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Ca urmare a monitorizării efectuate de către Comisia Europeană, cu privire la stadiul actualizat al măsurilor de conformare întreprinse de România în cauza nr. 2009/4312 (referitoare la întârzierile persistente la rambursarea TVA în cazurile de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare), Secretariatul general al Comisie Europene a transmis, prin scrisoarea nr. 15312/27.09.2013, Avizul motivat – Încălcarea nr. 2009/4312.

Prin acest aviz motivat Comisia invită România să adopte măsurile necesare pentru a se conforma

Prin adresa nr. 100224/19.11.2013, a fost transmis către Ministerul Afacerilor Externe punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv propuneri privind soluţionarea aspectelor de ordin structural semnalate de Comisie, referitoare la măsuri de ordin legislativ.
În acest context, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1762/23.10.2013 a fost constituit un grup de lucru, din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea modificării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Grupul de lucru, a formulat propuneri concrete de modificare a procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, care au fost transmise Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 100224/19.11.2013.

Aceste măsuri au fost reglementate prin dispoziţiile art. 1171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost introduse prin pct. 13 din art. III al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014.

 Măsuri aplicabile tuturor persoanelor impozabile care solicită rambursarea sumei negative de TVA

a) Restructurarea etapelor de soluţionare a deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare, astfel încât procedura de rambursare va presupune parcurgerea mai multor etape succesive, după cum urmează:

1. etapa I – verificarea situaţiei în care persoana impozabilă are fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal – încadrarea automată la risc fiscal mare, decontul fiind soluţionat cu inspecţie fiscală anticipată;

2. etapa II – verificarea situaţiei în care persoana impozabilă prezintă risc mare stabilit pe baza informaţiilor primite de la organele fiscale – încadrarea automată la risc fiscal mare, decontul fiind soluţionat cu inspecţie fiscală anticipată;

3. etapa III – sumele solicitate la rambursare sunt mai mici de 45.000 lei – încadrare automată la risc fiscal mic, se emite Decizia de rambursare;

4. etapa IV – deconturile care nu au fost încadrate la risc fiscal, potrivit etapelor succesive menţionate mai sus, sunt supuse analizei de risc, în vederea stabilirii riscului fiscal.
Condiţiile de stabilire a riscului fiscal precizate la punctele 1-4 se aplică tuturor categoriilor de contribuabili (mari, mijlocii şi mici), inclusiv contribuabililor nou-înfiinţaţi.
b) eliminarea termenelor şi condiţiilor pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.

 Modificarea actualelor condiţii de încadrare la risc fiscal mare, specifice unor categorii de contribuabil

1. pentru contribuabilii mijlocii – se elimină condiţia de încadrare la risc fiscal mare pentru persoanele impozabile care nu au depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile fiscale. Se păstrează condiţia de încadrare la risc fiscal mare pentru persoanele impozabile care nu au depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile informative 390 (VIES) “Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pentru care persoanele impozabile aveau obligaţia transmiterii către organul fiscal.

Măsura se bazează pe faptul că, potrivit prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
2. pentru contribuabilii mici – eliminarea, din procedura de analiză de risc, a încadrării la risc fiscal mediu, deconturile urmând să fie încadrate numai la risc fiscal mic sau mare.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •