Administratie

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen luna martie

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen luna martie

Direcţia Generală Regională a Finanţelor PubliceDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos în luna martie 2016 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 31 martie 2016.

 Obligaţii declarative

15 zile de la data de când nu mai realizează venituri

Formular 604 – Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.  Se depune pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii.

30 zile de la data înfiinţării/data eliberării actului legal de funcţionare/data începerii activităţii/data eliberării actului legal de funcţionare/data obţinerii primului venit/data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial – Declaraţiile 010, 020 şi 070.

Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

Formular 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.

Formular 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.

15 martie 2016

Formular 204 – Declaraţie anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale pentru anul precedent. Se depune de către asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat.

25 martie 2016

Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2016.

Formular 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent.Se depune de către plătitorii de impozit pe profit. Contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit depun declaraţia şi plătesc impozitul până la data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea anului fiscal modificat.

Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2016.

Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2016.

Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2016.

Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015.

Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) – e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A..

Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.

Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei, conform art.307 alin.(1), (2), (6) si.(7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.. Persoane le impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare.Se depune de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sitemului T.V.A. la încasare.

Formular 104 – Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor pentru anul anterior. Se depune de către: persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

31 martie 2016

Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2015 condiţiile prevăzute la art.47 din Legea nr.227/2015.

Obligaţii de plată cu termen 25 martie 2016

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.

Plata taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru trimestrul următor. Se efectuează de către organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurilor de tip slot-machine.

Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs. Se efectuează de către Compania Naţională “Loteria Română” – SA

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2016. Se efectuează de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă trimestrului I 2016. Se efectuează de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •