Administratie

Ordinea de zi a ședinței CLM din 16 aprilie 2019

Ordinea de zi a ședinței CLM din 16 aprilie 2019

Marți, 16 aprilie a.c., de la ora 10.00, în sala de ședințe a CUP Dunărea are loc ședința ordinară din acestă lună a Consiliului Local Municipal Brăila. Pe ordinea de zi figurează 59 de proiecte de hotărâre printre care și aprobarea bugetului municipalității pe anul 2019.

Ordinea de zi a ședinței din 16 aprilie 2019:
 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea utilizării sumei de 000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2019
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE  UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila,  pe anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila,  pe anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2019.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local municipal Caranica George Marius, membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la ECO S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO S.A. BRĂILA, pe anul 2019.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia-Loredana și Păun Dan, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea majorării capitalului social al S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia-Loredana și Păun Dan, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2019
 11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2019.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila,  pe anul 2019.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2019.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila în anul 2019. 
 15. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2019
 16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII și a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI și STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuși Brăila.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate pentru anul 2019, la nivelul Municipiului Brăila.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Brăila, 2019 – 2029.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea dreptului de folosință cu titlu gratuit al Direcției de Asistență Socială Brăila asupra imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 346, C1 – Cămin C.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Halelor – Sector fructe”.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Închidere perimetrală și realizare acces pietonal – Piața Microhală”.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Halelor – Sector producători”.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru Clădirea Principală din str. Eremia Grigorescu nr. 32, Brăila, a Liceului Tehnologic <Anghel Saligny> Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Modificarea și completarea C.L.M. Brăila  nr. 543/31.10.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <Consolidare, reabilitare, extindere și dotare, Grădinița cu program normal nr.18, Brăila>”.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractelor cadru de prestări servicii în zona de administrare portuară a Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, km fluvial 170+875 – km fluvial 175+800.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea traseelor de transport public local de călători nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 35, cuprinse în Programul de transport, aprobat prin C.L.M. Brăila nr. 128/30.03.2018.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actualizării valorii de inventar a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic <GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 „RAZĂ DE SOARE” BRĂILA>, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 58, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/17.12.2018 și nr.1376/18.12.2018.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 2.537,50 mp din incinta Liceului Tehnologic „Grigore Moisil”, situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, în vederea amenajării unei minibaze sportive.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru refacerea trotuarului pe domeniul public și crearea accesului auto în dreptul imobilului situat în Brăila, Bdul. Independenței nr.142-148, amenajare ce va fi executată de către societatea DENTSIDE S.R.L., conform proiectului.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru crearea unei căi de acces auto și amenajare parcări pe domeniul public/privat al Municipiului Brăila, pentru amplasamentul situat în Bdul. Independenței 117 de către societatea MIRCLADA COM S.R.L. BRĂILA.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității C.L.M. Brăila nr. 195/27.04.2018 referitoare la <Atribuirea prin închiriere a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahova nr.154, FUNDAȚIEI CULTURALE “ARIODANTE”>.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 39. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 40. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei 4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 41. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 42. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 43. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA COLUMBOFILĂ DANUBIUS BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 44. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1768,00 mp (1771,00 mp real măsurat) ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Unirii nr. 220, solicitantei PAROHIA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, teren pe care se află amplasate construcțiile proprietatea acesteia.
 45. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 1, ap. 3.
 46. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 2, ap. 5.
 47. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 3, ap. 7.
 48. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 1, bl. A4, sc. 1, parter, ap. 2.
 49. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 2, parter, ap. 9.
 50. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 12.
 51. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 2, ap. 26 
 52. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 84 (cotă indiviză ½ din apartamentul 1 împreună cu cota indiviză teren aferent acestuia, apartamentul 3 împreună cu cota parte de teren aferent acestuia, apartamentul 5 împreună cu cota parte de teren aferent acestuia, cotă indiviză ½ din construcțiile C2, C3, C4, imobil cu număr cadastral 90579 cu C1, C2, C3).
 53. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr.12, parter, ap.2 și cotă parte teren, NCP 19083 – C1-U2.
 54. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.14, bl. 22-24-26, sc.1, etaj 1, ap.4, NCP 70612 – C1-U5.
 55. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22, Lot 1 – teren cotă ½, NCP: 11496, apartament 2, etaj 1, NCP: 11496/2/1.1 și Lot 2/1 – NCP:92417.
 56. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivele: <CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, PRESTĂRI SERVICII ȘI LOCUINȚĂ P+E ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ>, la adresa din Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 51, inițiat de domnul TROFIN GHEORGHE și doamna TROFIN VALERIA, <CONSTRUIRE DEPOZIT (P) PENTRU PRODUSE INDUSTRIALE>, la adresa din Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 81, inițiat de societatea TELORIAN COM S.R.L. și <CONSTRUIRE DEPOZIT PENTRU BĂUTURI>, la adresa din Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 70, inițiat de domnul ISTRATE CRISTIAN ALIN.
 57. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului ”Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.
 58. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Suspendarea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 3 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.100/28.02.2019.
 59. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru perfectarea unui parteneriat între Municipiul Brăila și societatea DEKAEM CREWING S.R.L. Brăila referitor la acceptarea donației unei lucrări din fontă – „Taur” și a condițiilor de amplasare ale acesteia.
 60. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2019.
 61. Alte probleme.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •