Social

DGASPC Brăila scoate la concurs 6 locuri de muncă vacante

DGASPC Brăila scoate la concurs 6 locuri de muncă vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 6 funcții contractuale vacante.

Posturile scoase la concurs de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila sunt:

• instructor de educaţie – Complex de servicii pentru protecţia în regim de urgenta a copilului, a cuplului mama – copil şi a victimelor violenţei în familie – Centrul de plasament în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 1 post;
• instructor de educaţie – Complex de tip familial pentru copii cu dizabilităţi „Surâsul Copilăriei“ – Apartament de tip familial „Crin“ (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 1 post;
• infirmier – Complex de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mama – copil şi a victimelor violenţei în familie – Centrul de plasament în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post,
• portar în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap Bărăganu (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 2 posturi;
• muncitor calificat (muncitor întreţinere clădiri) în cadrul Complexului de tip familial „Universul Copiilor“ – Echipa multidisciplinară şi echipa administrativă (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru posturile de instructor de educaţie: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; nu se solicită vechime.

• pentru postul de infirmier: studii generale; certificat de absolvire a cursului de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la dala absolvirii cursului/adeverinţă care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă; nu se solicită vechime.

• pentru postul de portar: studii generale; certificat de calificare profesională – agent de securitate (agent de paza şi ordine); atestat eliberat de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie; nu se solicită vechime.

• pentru postul de muncitor calificat (muncitor întreţinere clădiri): studii generale; certificat de calificare în meseria de instalator de instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze/lăcătuş mecanic/tâmplar; nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 decembrie 2018, ora 13.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 27 decembrie 2018, ora 08:30: proba practică (doar pentru postul de infirmier);
 • 28 decembrie 2018, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/614.583.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •