Social

Cinci posturi vacante la Spitalul din Faurei

Cinci posturi vacante la Spitalul din Faurei

Spitalul Orăşenesc Făurei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci funcții contractuale vacante. Concursul se va desfășura vineri, 13 iulie 2018, de la ora 10:00, proba scrisă și de la ora 15.00, proba interviu. 

Posturile pentru care se organizează concursul sunt:

 • îngrijitoare, post vacant contractual perioadă nedeterminată – un post Compartiment Pediatrie;
 • asistent generalist, post vacant contractual perioadă nedeterminată – un post pentru ambulatoriu de specialitate;
 • portar, post vacant contractual perioadă nedetenninată – un post pentru Serviciul de pază al spitalului;
 • inginer, post vacant contractual perioadă nedeterminată: un post – Biroul Managementul Calităţii;
 • consilier juridic, un post vacant contractual perioadă nedeterminată – Biroul Managementul Calităţii, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitoare:
  • diplomă de studii generale sau medii;
  • curs de infirmiere organizat de O.AM.G.MA.M.R. sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
  • fără vechime în specialitate;
 • asistent generalist cu PL:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
  • certificat de membru valabil vizat la zi eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • fără vechime în specialitate.
 • portar – serviciul de paza al spitalului:
  • diplomă de studii medii;
  • atestat de paza/securitate eliberat de Inspectoratul de poliţie sau alţi furnizori autorizaţi;
  • fără vechime.
 • inginer:
  • diplomă de licenţă învăţământ superior de lungă durată;
  • vechime minimum 6 luni în specialitate.
 • consilier juridic:
  • diplomă de licenţă învăţământ superior de lungă durată în specialitate;
  • vechime minimum 6 luni în specialitate.

Dosarele de înscriere se depun la Spitalul Orăşenesc Făurei până pe 28 iunie. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Făurei, strada Păcii, nr. 6, judeţul Brăila, telefon 0239/661.390.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •