Economie

Cele mai importante date din punct de vedere fiscal pentru luna mai

Cele mai  importante date din punct de vedere fiscal pentru luna mai

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, anunță care sunt cele mai  importante date din punct de vedere fiscal pentru luna mai 2018. 

Potrivit comunicatului AJFP Brăila, principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale, aferente lunii mai 2018, sunt următoarele:

Vineri, 25 mai 2018, este termenul limită pentru depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentînd până la 2% din impozitul anual pe salarii şi venituri asimilate salariilor.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din pensii, pot depune formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii ” la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, fie personal, fie prin intermediul altei persoane, până la data de 25 mai 2018.

În cazul în care contribuabilul a optat pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea non/profit/unitatea de cult beneficiară a sumei, atunci aceasta din urmă centralizează cererile primite de la contribuabili şi le depune, pe răspunderea sa, sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uzul de fals, direct sau prin poştă, la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului, pe baza unui borderou de predare-primire care conţine: datele de identificare ale entităţii, datele de identificare ale contribuabililor, datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale împuternicitului entităţii nonprofit/ unităţii de cult care depune borderoul. În cazul în care borderoul este depus de împuternicitul entităţii nonprofit/ unităţii de cult, acesta trebuie să prezinte împuternicirea  din partea respectivei entităţi în formă scrisă.

După primirea cererilor în format hârtie, înainte de direcţionarea sumei cuvenite entităţii non/profit sau de cult, organul fiscal va emite o notificare către contribuabili cu privire la opţiunea exercitată prin formularul 230 primit, pentru ca aceştia să fie informaţi despre faptul că se dă curs cererii de direcţionare a cotei de 2%

Documentul poate fi depus şi prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă,  respectiv prin serviciul “Spaţiul Privat Virtual” sau în baza unui certificat digital calificat.

Dacă formularul a fost completat de către împuternicitul contribuabilului, atunci împuternicitul va anexa  şi actul de împuternicire

Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii ”  poate fi descărcat gratuit la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

De asemenea, până la aceeaşi data trebuie plătită atât contribuţia trimestrială pentru medicamente pentru trimestrul I 2018, cât şi plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc.

Miercuri, 30 mai 2018 este data până la care se pot depune Situaţiile financiare pentru anul 2017.

Calendarul obligaţiilor fiscale este un instrument de informare a contribuabililor cu privire la obligaţiile declarative aferente fiecărei perioade, ce poate fi descărcat la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •