Social

ANIF Braila scoate la concurs 14 posturi vacante

ANIF Braila scoate la concurs 14 posturi vacante

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, cu sediul în Brăila, Str. Vapoarelor nr. 13, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 14 funcții contractuale de execuție vacante.

ANIF Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, organizează în data de 19 iunie concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • 1 post consilier IA, la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul filialei;
 • 1 post inspector de specialitate IA, la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul filialei;
 • 1 post consilier IA, ia Serviciul Tehnic, Investiţii, Achiziţii, Contracte din cadrul Filialei;
 • 1 post inspector de specialitate IA, la Unitatea de Administrare Brăila Nord;
 • 2 posturi muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – treapta profesională I, la Unitatea de Administrare Brăila Nord;
 • 3 posturi muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – treapta profesională IV, la Unitatea de Administrare Brăila Nord;
 • 2 posturi muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – treapta profesională I, la Unitatea de Administrare Brăila Sud;
 • 2 posturi muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – treapta profesională II, la Unitatea de Administrare Brăila Sud;
 • 1 post muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – treapta profesională IV, la Unitatea de Administrare Brăila Sud.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru consilier IA (1 post) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul filialei;
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice;
  • autorizaţie diriginte de şantier pentru domeniul Lucrări telmico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare – de îmbunătăţiri funciare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office.
 • pentru inspector de specialitate IA-2 posturi (1 post la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul filialei şi 1 post la Unitatea de Administrare Brăila Nord):
  • studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice;
  • autorizaţie diriginte de şantier pentru domeniul Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare – de îmbunătăţiri funciare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Oftice.
 • pentru consilier IA (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiţii, Achiziţii, Contracte din cadrul filialei:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, construcţii industriale, construcţii agricole, tehnologia
  • construcţiilor de maşini, mecanic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Oftice.
 • pentru muncitor calificat – electromecanic staţii pompare -10 posturi (5 posturi la Unitatea de Administrare Brăila Nord şi 5 posturi la Unitatea de Administrare Brăila Sud):
  • Şcoală generală (8 ani/10 ani) + curs calificare de profil – treaptă profesională II, vechime în specialitate postului – 4 ani;
  • Şcoală generală (8 ani/10 ani) + curs calificare de profil – treaptă profesională I, vechime în specialitate postului – 5 ani;
  • Şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională de profil sau Şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională + curs calificare de profil – treaptă profesională II, vechime în specialitate postului 3 ani;
  • Şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională de profil sau Şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională + curs calificare de profil – treaptă profesională I, vechime în specialitate postului 4 ani;
  • Liceu de profil sau liceu (alte specializări) + curs calificare de profil – treaptă profesională II, vechime în specialitate postului – 2 ani;
  • Liceu de profil sau liceu (alte specializări) + curs calificare de profil – treaptă profesională I, vechime în specialitate postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iunie 2018, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • pentru posturile de consilier IA:
  • proba scrisă în data de 19.06.2018. ora 09.00;
  • proba interviu în data de 26.06.2018, ora 09.00.
 • pentru posturile de inspector dc specialitate IA şi posturile de muncitor calificat (electromecanic staţii pompare):
  • proba scrisă în data de 19.06.2018, ora 12.00;
  • proba interviu în data dc 26.06.2018. ora 12.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, cu sediul în Brăila, Str. Vapoarelor nr. 13, telefon 0239/611851, interior 9016.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •