Social

Angajări la Seroplant Brăila

Angajări la Seroplant Brăila

Serviciul Utilitate Publică Seroplant Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei funcții contractuale de execuție vacante.

Cele trei posturi, corespunzătoare funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sunt de:

 • manipulant bunuri (gestionar florărie) -1 post vacant;
 • muncitori (tractorist ) – 2 posturi vacante.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice pentru postul vacant de manipulant bunuri (gestionar florărie):
  • studii medii;
  • vechimea minimă în domeniu necesară exercitării postului vacant – 5 ani.
 • Condiţii specifice pentru posturile vacante de muncitori (tractorist):
  • studii medii/generale;
  • vechimea minimă în domeniu necesară exercitării postului vacant – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • Proba practică pentru postul vacant de manipulant bunuri se va susţine, într-un termen maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Proba practică pentru posturile vacante de muncitori (tractorist) se susţine în data de 09.10.2018, ora 08.00, la Serele Lacu Sărat – a treia probă.
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Candidaţii sunt rugaţi să prezinte la intrarea în sală, buletinul/cartea de identitate.
 • Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Utilității Publice Seroplant Brăila, telefon 0239/614.430.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •