Social

Angajări la Seroplant Brăila

Angajări la Seroplant Brăila

Serviciul Utilitate Publică Seroplant Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 9 funcții contractuale de execuție vacante. Termenul de depunere al dosarelor este 21 martie 2019.

Serviciul Utilitate Publică Seroplant Brăila organizează concurs pentru următoarele posturi:

 1. inspector de specialitate (Sere și Pepiniera Lacu Sărat);
 2. muncitori (spații verzi pe raza Municipiului Brăila) (7 posturi).
 3. șofer

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă;
  • vechimea minimă în specialitatea de producerea materialului dendroforicol necesară exercitării postului vacant – minimum 9 ani.
 • muncitori spații verzi:
  • studii medii generale;
  • vechimea minimă în domeniu necesara exercitării postului vacant – 3 ani.
 • șofer:
  • studii medii – generale;
  • vechimea minimă în domeniu necesară exercitării postului vacant – 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 aprilie 2019, ora 10.00: verificarea aptitudinilor de operare calculator;
 • 05 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora probei practice și interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Utilității Publice Seroplant Brăila, str. Edmond Nicolau nr. 8, telefon 0239/614.430.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •