Economie

28 februarie 2017 – termen limită de depunere a formularului 205

28 februarie 2017 – termen limită de depunere a formularului 205
28 februarie 2017 – termen limită de depunere a formularului 205
28 februarie 2017 – termen limită de depunere a formularului 205

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că 28 februarie 2017 este termenul limită de depunere a formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”.

Formularul 205 utilizat pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016, este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3695 din 2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1068 din 30 decembrie 2016.

Cine are obligaţia să completează şi să depună formularul 205 

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele tipuri de venituri:

 •   venituri din dividende;
 •   venituri din dobânzi;
 •   venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 •   venituri din premii;
 •   venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;
 •   venituri din alte surse.

De asemenea, declaraţia se depune şi de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

 • câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
 •   venituri din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

Cum se rectifică declaraţia 205

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

În cazul în care, declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială, în tabelul de la secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la col. 7 – 10 se va înscrie cifra „0” (zero).

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML)..

Declaraţia 205 se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

În cazul plătitorilor de venit nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal central competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

a) originalul se depune la organul fiscal central competent, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;

b) copia se păstrează de către plătitorul de venituri

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii, accesând adresa de internet www.e-guvernare.ro – Depunere declaraţii.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •