Administratie

Ultima sedinta a CLM din acest an va avea loc joi, de la ora 10.00

Ultima sedinta a CLM din acest an va avea loc joi, de la ora 10.00

Joi, 21 decembrie 2017, de la ora 10.00, Consiliul Local Municipal Brăila se va întâlni în ultima ședință din acest an, în care vor avea de dezbătut 70 de proiecte de hotărâre. Ședința va avea loc în sala de ședințe a CUP Dunărea.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM din data de 21 decembrie este următoarea:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, întocmit pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, preliminat la trimestrul IV 2017.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.534/29.11.2017 referitoare la „Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2016 – 2017.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.61/30.03.2017 referitoare la „Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pe anul 2017”, cu modificările ulterioare.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.82/30.03.2017 privind „Aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017”.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017.

6) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la BRAICAR S.A. Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al BRAICAR S.A. Brăila, la trimestrul IV 2017.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2017.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2017.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2017.

11) Proiect de hotărâre – inițiativă cetățenească înregistrată sub nr.45856/17.11.2017 privind: „Diminuarea taxei speciale de salubrizare de la 11 lei/persoană/lună la 6 lei/persoană/lună”.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale SERVICIULUI DE UTILITATE  PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA.

 

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.241/29.07.2013.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrul de Asistență Paleativă ”Sfânta Maria” Brăila.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.

 22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

 23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Centrul de Asistență Paleativă ”Sfânta Maria” Brăila.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Lacu Sărat.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Teatrul ”Maria Filotti” Brăila.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Teatrul de Păpuși Brăila.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Poliția Locală Brăila.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2018, a încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Scrisorii de așteptări a Autorității Tutelare pentru ECO S.A. BRĂILA, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Brăila, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizări parcări în Municipiul Brăila”, în zonele: Cartier Obor, Calea Galați, Str. Plantelor, Str. I.C. Brătianu și Șos. Buzăului.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizări parcări în Municipiul Brăila”, în zonele: Aleea Lebedei, Str. Sebeșului, zona Buzăului, Str. Roșiori, Aleea Învățătorilor și Cartier Vidin.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, a imobilului situat în Brăila, Aleea Creșei nr. 1, identificat cu NC 18995.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Avizarea Caietului de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu Anexele nr. 1 – 19, parte integrantă – Stația de Epurare Brăila, unitatea administrativ-teritorială Municipiul Brăila.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale şi sportive pe anul 2018.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unui Protocol de Colaborare între Municipiul Brăila și Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila – Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113589.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unui Protocol de Colaborare între Municipiul Brăila și Direcția Generală Anticorupție.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2018 – 2019.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între  Municipiul Brăila, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” și NEO Fashion Comercial S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între  Municipiul Brăila, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” și TEXBRA S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între  Municipiul Brăila, Colegiul Tehnic „Panait Istrati” și Pronif Industry S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Revocarea H.C.L.M. nr. 411/31.08.2017 referitoare la <Asocierea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu ASOCIAŢIA „HAPPY DOG IN MEDIUMS”, în vederea preluării de către aceasta a activităților desfășurate în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din localitatea Lacu Sărat>, modificată prin H.C.L.M. nr. 518/30.10.2017.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 191/31.05.2013 referitoare la „Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcărilor de pe raza Municipiului Brăila”.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea HCLM nr. 349/30.11.2007, referitoare la ”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr.265/2007” .

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr. 265/30.06.2017 referitoare la ”Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 2832,00 mp, situat în Brăila, Șos. Baldovinești nr.8C, în vederea edificării unui obiectiv economic”.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea coloanei 7 din anexa la H.C.L.M. nr. 345/31.07.2017 referitoare la actualizarea poziției nr. 5 Capitolul G, Subcapitolul G3 – „Cheiuri, dane, pereuri, bazine, diguri și clădiri aferente”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform Raportului de evaluare. 

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 350/31.07.2017 referitoare la „Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 276,00 mp, situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 35A, NCP 90448, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ALOMAN AURELIAN și BARBU LENUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora”.

 50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Liceul Tehnologic „ANGHEL SALIGNY”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția   nr. 95, conform procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare a sistemului de căldură nr.1047.174/28.03.2017.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil prevăzut la poziţia nr. 123, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15294/22.08.2017.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor prevăzute la poz.338 din Cap. A – „Străzi”, poz.299 din Cap. B – „Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” și poz.6 din Cap. C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform H.C.L.M. nr.108/30.03.2017.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 405/31.08.2017 referitoare la „Aprobarea cererii solicitanților NISIPEANU (fostă NEACȘA) FLORENTINA-IONELA și NISIPEANU MĂDĂLIN-GEORGIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.2, în suprafaţă de 245,00 mp, NCP 19313, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată în anexa la H.C.L.M. nr. 492/30.10.2017 referitoare la „Actualizarea bunului public denumit generic „Parc Monument” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr.1, conform documentației de cadastru”.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila,             str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 1, parter, ap. 3.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila,             str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, etaj 3, ap. 29.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 152,40 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șos. Focșani nr.115 A, NCP 14279, solicitantei UȚĂ DANIELA TIȚA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acesteia.

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mărăști nr.13, etaj, ASOCIAȚIEI UMANITARE ”VIITORUL SPERANȚEI”, în vederea desfășurării activității.

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 86,00 mp indiviz din 240,00 mp, situat în Brăila, str. Argeşului nr. 10, NCP 9094, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților IONESCU GABRIEL-CONSTANTIN şi IONESCU CRISTINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

62) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Bucur Claudia – Raluca, Fusea Marian – Paul, Ioniță Ion – Sorin, Popa Petrică – Costel, Pricop Cristian – Florinel, Sîrbu Constantin și Tabarac Adrian privind: Actualizarea H.C.L.M. nr.373/30.11.2007 referitoare la ”Atribuirea denumirii <ALEEA PERSONALITĂŢILOR BRĂILENE>  aleii principale din Parcul Monument din Municipiul Brăila”, proiect inițiat de domnii Boșneag Sorin – Eugen, Chiriță George, Coadă Alexandru, Damian Doru, Varga Vasile, Mitu Peter, Ciocan Doinița, Lascu Iuliana și Mija Florin în mandatul 2004-2008.

63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii ”Bloc B7” blocului nou construit, situat în Brăila, str.Călugăreni nr.3A, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe.

64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii ”Bloc P” blocului nou construit, situat în Brăila,  str. Plutinei nr.62, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe.

65) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Albiei nr.6.

66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărășești nr. 32.

67) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila și a domnilor consilieri locali Bucur Claudia – Raluca, Fusea Marian – Paul, Ioniță Ion – Sorin, Popa Petrică – Costel, Pricop Cristian – Florinel, Sîrbu Constantin și Tabarac Adrian privind: Acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, domnului NICU ALIFANTIS – muzician, cântăreț și compozitor brăilean.

68) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE>,  la adresa din Brăila, str. Arțarului nr. 79, lot 1 și lot 2, iniţiat de dl. IMBRE FLORIN și dna TEODORESCU IONELA.

69) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul ÎNFIINȚARE SERVICE AUTO ȘI SPAȚIU PARCARE”, la adresa din Brăila,   Șos. Baldovinești nr. 40E, lot 2 și 3, iniţiat de DR AUTO SEBIC S.R.L.

70) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „EXTINDERE CORP C5 – P+1E (SPAȚII TIPOGRAFIE) ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PARTER CORP C5”, la adresa din Brăila, Bulevardul Dorobanților nr. 609, iniţiat de KORAMA COM S.R.L.

71) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2018.       

72) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •