Administratie

Ședință ordinară a CLM, joi de la ora 10

Ședință ordinară a CLM, joi de la ora 10

Joi, 29 noiembrie, de la ora 10.00, în Sala de ședințe a CUP Dunărea, este programată ședința Consiliului Local Municipal pe luna în curs. Ședința se anunță una lungă, cu aproape 80 de proiecte pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a ședinței CLM din 29 noiembrie este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA,  pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, cu modificările ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2017 – 2018. 
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare (media 10 la examenul de evaluare naţională și bacalaureat) în anul şcolar 2017-2018.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2018.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.2018, cu completările aduse prin H.C.L.M. nr.10/31.01.2018.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 40/23.02.2017 referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp E Calea Galați nr.33 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”>.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2019.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială Brăila va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață persoanelor cu dizabilități, încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2019.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul
 16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori cu durata de viaţă depășită sau în urma unor evenimente meteorologice extreme de pe raza Municipiului Brăila, în vederea asigurării activităţii Grădinii Zoologice Brăila pe perioada sezonului rece. 
 17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocolului de colaborare dintre Societatea Ornitologică Română și Municipiul Brăila, în scopul conștientizării comunității locale asupra vieții păsărilor sălbatice, prin amenajarea unei zone de atragere a acestora în Parcul Monument din Municipiul Brăila.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34062/05.09.2011 încheiat cu societatea BRAI-CATA S.R.L.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34058/05.09.2011 încheiat cu societatea ECO S.A.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34055/05.09.2011 încheiat cu societatea RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare deșeuri nr. 34051/05.09.2011 încheiat cu societatea TRACON S.R.L.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr. 554/29.11.2017.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Strada Dorului”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 129 din Capitolul A„Străzi” și la poziția 107 din Capitolul G6„Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform lucrării de cadastru.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Calea Călărașilor” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 64 din Capitolul A „Străzi” și la poziția nr. 7 din Capitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentațiilor de cadastru. 
 25. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Calea Galați” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 162 din Capitolul A „Străzi” și la poziția nr. 62 din Capitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentației de cadastru.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, prin completarea Capitolului B – „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, cu poziția nr. 780 și a Capitolului C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, cu poziția nr. 254, conform adresei C.U.P. „Dunărea” Brăila nr. 42351/08.11.2018.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Buclă întoarcere” înscris la poziția nr. 24, Capitolul F – „Sistemele de Transport Public Local în Comun de Persoane, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.5340/16.11.2018.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Ceas floral”, situat în Parc Grădina Publică, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G4 „Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 2, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr. 38366/11.10.2018.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 36, Alei cimitir – Cimitirul ”Sfântul Constantin”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11387/18.07.2018.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic Școala Gimnazială nr.29 ”Mihail Sadoveanu”, situat în Brăila, Aleea Cocorilor nr.2, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 84, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr. 549/26.10.2015. 
 31. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Statuie Ecaterina Teodoroiu”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția nr. 27, conform documentației cadastrale.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr. 179/18.06.2010 referitoare la „Aprobarea pe raza Municipiului Brăila de stații îmbarcare – debarcare pentru traseele curse rapide 061 și 062, care asigură legătura cu Hipermarketul Carrefour Brăila”, începând cu data de 01.07.2019.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 15,00 mp, situată în incinta Liceului Teoretic „Panait Cerna” din Municipiul Brăila, Bdul Dorobanților nr. 311, conform codului CAEN 1107.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 15,00 mp, situată în incinta Liceului Teoretic „Panait Cerna” din Municipiul Brăila, Bdul Dorobanților nr. 311, conform codului CAEN 9523.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 77,00 mp, situată în incinta Liceului Teoretic „Panait Cerna” din Municipiul Brăila, Bdul Dorobanților nr. 311.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei 4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 25.10.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila 245/30.06.2017. 
 39. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 40. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 341/25.11.2015 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. CHIOSEA OANA – RALUCA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara, nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76599, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 41. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 42. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 80,00 mp, situat în Brăila, str. Tudor Vladimirescu nr. 69, lot 3, NCP 89066, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților BĂUTU MATEI și BĂUTU STANA, în vederea edificării unei construcții.
 43. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 4, NCP 76976, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei BRATU IOANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 44. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 37,00 mp indiviz din suprafața de 337,00 mp, situat în Brăila, str. Jderului nr. 28 bis, NCP 80173, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților CHELMU AUREL și CHELMU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 45. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului, în suprafață de 238,00 mp, real măsurat (218 mp conform act), situat în Brăila, str. Mina Minovici nr.2, NCP 82496, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților CIOACĂ SORIN și DINU EUGENIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora. 
 46. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Concesionarea directă fără licitație publică a terenului, în suprafață de 100 mp, NCP 73712, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.60A, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, pe care se află amplasată construcția C1 proprietatea solicitantului DURET FLORIN – STELICĂ, luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, luptător remarcat prin fapte deosebite.
 47. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 19, NCP 75098, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților STAN CĂTĂLIN IONUȚ și STAN ANIȘOARA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 48. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului, în suprafață de 59,00 mp, situat în Brăila, la est de imobilul din str. Moldovei nr.56, NCP 92310, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantelor TUDORACHE VETA și DORNEANU ADRIANA, în vederea extinderii construcțiilor existente, proprietatea acestora.
 49. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 385,00 mp, situat în Brăila, str. Mare, nr.44, NCP 91891, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, societății DUNAV S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 50. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 31,00 mp indiviz din suprafața de 776,00 mp, situat în Brăila, B-dul Dorobanților, nr.455, NCP 86784, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, societății EXPRES ORIENT JUNIOR S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 51. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 52. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 2, bloc A12, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998. 
 53. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 4, bloc A11, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 54. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 5, bloc A9, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 55. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sfântul Gheorghe nr. 6, bloc A10, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 56. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 1, bloc A5, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 57. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 3, bloc A13, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 58. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 5, bloc A18, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 59. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 7, bloc A19, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998. 
 60. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 9, bloc A20, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 61. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 11, bloc A21, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 62. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Măcin nr. 13, bloc A22, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 63. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salcâmului nr. 3, bloc B3, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 32 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 64. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 1, bloc A14, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 65. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 2, bloc A17, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 66. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 3, bloc A15, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998. 
 67. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Salciei nr. 4, bloc A16, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 68. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sulina nr. 1, bloc A7, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 69. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sulina nr. 2, bloc A3, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 70. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Sulina nr. 6, bloc A8, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 71. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, în toate procedurile judiciare contencioase ori necontencioase, generate ca urmare a unor aspecte rezultate din activitatea de colectare a taxelor/litigiilor izvorâte din contracte civile dar și în urma acțiunilor de audit ale Camerei de Conturi Brăila.
 72. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 11B-11A – Orientului nr. 6 (teren), NCP 92414.
 73. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 18 (cotă indiviză ¾ din teren, NCP 3627 și locuință C1, NCP 3627 – C1).
 74. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Orientului nr. 2 (teren), NCP 92124. 
 75. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 (c/c str. 1 Decembrie), etaj 1, ap. 7, NCP 70708-C1-U10.
 76. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii „Bloc V” blocului nou construit – construcția C1, situat în Brăila, Bld. Independenței nr. 142 (fost Bld. Independenței nr. 142-146 + nr. 142-146 lot 1), ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe.
 77. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea suplimentării contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club „Dunărea” Brăila.
 78. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A., mandatul 2018 – 2022, etapa a II a, pentru 3 posturi vacante.
 79. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2018.
 80. Alte probleme.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •