Administratie

Ședință ordinară a CLM, joi, 28 februarie, de la ora 10.00

Ședință ordinară a CLM, joi, 28 februarie, de la ora 10.00

În ultima zi din luna februarie, consilierii municipali se vor întruni în ședință ordinară pentru a dezbate și vota proiectele de hotărâre inițiate în lipsa bugetului pe anul 2019. Printre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi este și cel privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila pentru Costică Dafinoiu, singurul pugilist medaliat la Jocurile Olimpice din postura de sportiv legitimat la un club din Brăila. 

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM Brăila de joi, 28 februarie 2019, ora 10.00, la sala de ședințe a CUP Dunărea:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 – modificat și completat iulie 2018 – având ca obiect punerea la dispoziția Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către delegatarul U.A.T. Municipiul Brăila a unor bunuri de retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și Sistemului public de canalizare, care aparțin domeniului public al U.A.T. Municipiul Brăila – Șoseaua Rm. Sărat – cu Anexa, parte integrantă.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru sala de sport a Liceului cu Program Sportiv Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2019.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea C.L.M. nr. 515/24.09.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <Modernizare transport electric Șos. Baldovinești>”.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 191/31.05.2013 referitoare la „Aprobarea modalității de gestiune, a Regulamentului și a caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcărilor de pe raza Municipiului Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 649/21.12.2017.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea preluării în administrarea Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila a operelor de artă proprietatea publică a Județului Brăila, realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală „Nicăpetre”, Ediția a II-a, în perioada 7 august – 3 septembrie 2016.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului K – „Statui și monumente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 37, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr. 706/09.01.2019.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor denumite generic „Strada Mare”, „Strada Mercur” și „Strada Vadul Schelei” înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 232, 237 și 245 din Capitolul A – „Străzi”, precum și completarea Capitolului G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, conform lucrărilor de cadastru.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 127, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17206/12.11.2018.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 639, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 46611/13.12.2018.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 403, 404, 405, 406 și 407, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr.44603/28.11.2018.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei 4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, indiviz din 111,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 412, NCP 90745, solicitanților LATESCU VICTORIA SILVIA și LATESCU EMIL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 21, NCP 91687, solicitanților MÂNDROIU NARCIS – GEORGIAN și MÂNDROIU ELENA – SIMONA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 521,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 107, NCP 93209, solicitanților NEAGU PETRICA, MANOLICĂ RALUCA – GABRIELA și ȘITOIANU ALEXANDRA – ELEONORA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 22,00 mp, indiviz din 181,00 mp, situat în Brăila, str. Bobâlna nr. 14 lot 2, NCP 91124, solicitanților PÎRLOG VIOREL și PÎRLOG TUDORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 65,00 mp, indiviz din 350,00 mp, situat în Brăila, str. Alecu Russo nr. 66, NCP 93022, solicitanților STOICA MARIANA și HUHULEA GEORGIAN – MIHĂIȚĂ, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 143,00 mp, situat în Brăila, str. Cluj nr. 5B, NCP 92620, solicitantului TUDOR MIHAI, în vederea extinderii construcțiilor existente pe terenul din str. Cluj nr. 5.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 19, NCP 87258, solicitantului TUDORACHE CONSTANTIN – VALENTIN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 10,00 mp, indiviz din 169,00 mp, situat în Brăila, str. Bobâlna nr. 14 lot 1, NCP 91125, solicitantului ZODILĂ ION, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Andrei Cocoș nr. 1G-1F, NCP 13619.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 2, Corp C4, etaj 1, ap. 4, lot 2/1, NCP 18042 – C4 – U4; 1/2 din apartamentul 7 (mansardă), NCP 18042 – C4 – U7; 14,15% din lot 2/2 – teren, NCP 18043.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 15, NCP 13104.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 10, Bl.B4, parter (spațiu comercial), NCP 950/0.1.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 10, NCP 11489.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 4, Corp C2 + teren indiviz, NCP 19249.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 6, NCP 3788.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 3 posturi vacante.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, domnului DAFINOIU COSTICĂ – pugilist brăilean.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2019.
 39. Alte probleme.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •