Administratie

Ședință ordinară a CLM Brăila

Ședință ordinară a CLM Brăila

Joi, 26 noiembrie, de la ora 9.00, va avea loc ședința ordinară a CLM Brăila, cu 50 proiecte pe ordinea de zi. Ședința va avea loc în sistem online.

Ordinea de zi a ședinței CLM din 26 noiembrie:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul școlar 2019 – 2020 (media 10 la examenul de evaluare națională/bacalaureat 2020). – avize Comisiile nr. 1 și 4
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 65/20.02.2020 referitoare la „Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020”. – avize Comisiile nr. 1 și 4
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1
 4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1
 5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1
 8. Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 281/25.06.2019 privind „Modificarea tarifelor serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din Municipiul Brăila, începând cu data de 01.07.2019”. – aviz Comisia nr. 1
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare și reabilitare imobil situat în Municipiul Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr.134”. – avize Comisiile nr.1 și 2
 10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 326/20.07.2020. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al serviciului social de zi „Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce”, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru  repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2021. – aviz Comisia nr. 4
 14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în Municipiul Brăila nr. 13828/11.06.2020, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 238/29.05.2020. avize Comisiile nr. 1, 3 și 5
 15. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Grădinița cu program prelungit nr.30, structură a Grădiniței cu program prelungit nr.8,situat în str. Ulmului nr.5, aflat înInventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 34,conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 441/20.08.2015 și nr. 442/20.08.2015. – avize Comisiile nr.1 și 2
 16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Grădinița cu program prelungit nr. 44, structură a Grădiniței cu program prelungit nr.8,situat în str. Ulmului nr.5Aaflat înInventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 46,conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2036/17.12.2019.– avize Comisiile nr.1 și 2
 17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise la pozițiile nr. 350, 420 – 424, completarea cu poziția nr. 427 a Capitolului G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform rapoartelor de evaluare, precum și transmiterea acestora în administrare către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, prin completarea contractului de administrare nr. 1/40164/13.12.2019. – avize Comisiile nr. 1 și 2
 18. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 153 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, a imobilului achiziționat prin actul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2357/18.09.2020, conform H.C.L.M. Brăila nr. 285/30.06.2020. – avize Comisiile nr.1 și 2
 19. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii de „Strada Smochinului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 37, Parcela 275/4, Lot 22/1, în suprafață de 2030 mp, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr.2
 20. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire pe linia de hotar a imobilului situat în Brăila, str. Dorului nr. 57, învecinat cu terenurile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.  – aviz Comisia nr.2
 21. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. -aviz Comisia nr.2
 22. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 428,    nr. 429, nr. 430, nr. 431 și nr. 432 la Capitolul G, Subcap. G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentației cadastrale și a rapoartelor de evaluare. – avize Comisiile nr. 1 și 2
 23. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu trei noi poziții, respectiv nr. 48, nr. 49 și nr. 50 la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8726/03.07.2020. – avize Comisiile nr. 1 și 2
 24. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila  nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila. – aviz Comisia nr. 2
 25. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate. – aviz Comisia nr. 2
 26. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – aviz Comisia nr.2
 27. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avize Comisiile nr.1, 2, și 5
 28. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr.2
 29. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 616,00 mp, indiviz din 4416,00 mp situat în Brăila, str. Dorului nr. 55, NCP 72270, societății BEN ELECTROSERV S.R.L, teren pe care se află amplasate apartamentul 1 și cabina poartă C2, proprietatea acesteia. – avize Comisiile nr.1 și 2
 30. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 537 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr. 157bis, NCP 93500, solicitanților BURLACU ANTON și BURLACU MĂRIUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr.1 și 2
 31. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 50,00 mp indiviz din suprafața de 306,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Iorga nr. 38A, NCP 81842, solicitanților DIMA STELUȚĂ RADIAN și DIMA MĂDĂLINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr.1 și 2
 32. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 63,00 mp indiviz din suprafața de 403,00 mp, situat în Brăila, str. Iezerului nr. 90 lot 2, NCP 95241, solicitantului FAMINI MIHAI, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestuia. – avize Comisiile nr. 1 și 2
 33. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 153,00 mp, situat în Brăila, str. Octav Băncilă nr. 25 lot 2, NCP 88607, solicitantului UNTEA MIRCEA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia. – avize Comisiile nr.1 și 2
 34. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020. – avize Comisiile nr.1 și 2
 35. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila. – aviz Comisia nr.5
 36. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. 1, bl. 20B, parter, ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, în vederea desfăşurării activităţii. – aviz Comisia nr.2
 37. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.8-8A, etaj 2 (mansardă), AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG – CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG Brăila, în vederea desfășurării activității. – aviz Comisia nr.2
 38. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 4, în suprafaţă de 199,00 mp, NCP 85630, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 326/25.11.2015, în favoarea domnului BUNEA BOGDAN – CAROL. – aviz Comisia nr.2
 39. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 26 (fostă str. Eroilor lot 29), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 81384, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 194/26.05.2011, în favoarea domnului ION DUMITRU – FLORIN. – aviz Comisia nr.2
 40. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 20 (fostă Zona Industrială Sud lot 127), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 88625, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 192/29.05.2009, în favoarea doamnei PLĂIAȘU GELA – MARIA.– aviz Comisia nr.2
 41. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 10, în suprafaţă de 255,00 mp, NCP 78862, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 195/26.05.2011, în favoarea domnului POPESCU VALENTIN. – aviz Comisia nr.2
 42. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Mina Minovici nr. 6, în suprafaţă de 255,00 mp, NCP 71968, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 78/29.02.2008, în favoarea domnului SPIȚĂ LIVIU. – aviz Comisia nr.2
 43. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 2, ap. 27. – avize Comisiile nr.1 și 2
 44. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 5 – 7 (ap.2, beci – încăperea 12, teren indiviz) – NCP 8997/1/-1.2. – avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5
 45. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE SHOWROOM cu BIROURI P+1E PARȚIAL și CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E>, la adresa din Municipiul Brăila, Tarlaua nr. 32, Parcela nr. 353/13, Lot 1/1/1/1, inițiat de TECUCEANU CRISTIANA și TECUCEANU CODIN. – aviz Comisia nr.2
 46. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020. – avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5
 47. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, modificată prin H.C.L.M. nr. 54/31.01.2018 și H.C.L.M. nr. 132/31.03.2020, referitoare la ”Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”. – aviz Comisia nr.2
 48. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 616/13.11.2020 referitoare la„Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale”. – avize Comisiile nr.1, 2, 3, 4 și 5
 49. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/13.11.2020 referitoare la „Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”. – aviz Comisia nr.5
 50. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 618/13.11.2020 referitoare la „Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare-cumpărare>”. – avize Comisiile nr.1, 2,3, 4 și 5
 51. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2020.
 52. Alte probleme.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •