Administratie

Sedinta CLM, luni de la ora 10.00

Sedinta CLM, luni de la ora 10.00

Luni, 24 septembrie, de la ora 10.00, la sala de ședințe a CUP Dunărea, are loc ședința ordinară a CLM Brăila, care are pe ordinea de zi 40 de proiecte de hotărâri.

Ordinea de zi a ședinței CLM din 24 septembrie este următoarea:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2018.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2018.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2018.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 72/19.02.2018 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2018.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea STATULUI DE FUNCȚII al SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA. 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 473/30.10.2017 referitoare la ”Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA  pe anul 2018, conform raportului de evaluare nr.1710021/02.10.2017”, cu modificările și completările ulterioare.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Eficientizarea activității desfășurată la nivelul Societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, prin subvenționarea activității de la Grădina Zoologică Brăila.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE Brăila, care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentatului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. BRĂILA.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori cu durata de viaţă depășită sau în urma unor evenimente meteorologice extreme de pe raza Municipiului Brăila, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 375/31.08.2017 referitoare la „Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”, completată prin H.C.L.M. nr. 455/28.09.2017.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila. 

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială nr. 27 „Aurel Vlaicu”, situat în Brăila, șos. Buzăului nr. 68, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 82, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea investiției nr.335/26.04.2017 și nr.336/26.04.2017.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M.                      nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția  nr. 26 și completarea Capitolului G4 „Parcuri publice, zone de agrement” cu pozițiile nr.9 și nr.10 și a Capitolului G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu pozițiile nr. 395 și nr. 396, în baza Rapoartelor de evaluare și a lucrărilor de cadastru.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M.                     nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A„Străzile cu terenurile aferente” poziția nr. 48 și Capitolul G6„Spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări” poziția nr. 52, conform documentaţiei de cadastru întocmită pentru proiectul ”Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești”, cuprinse în anexa la Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 179/ 28.04.2017.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G11 – Rețea de iluminat public din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 completat cu H.C.L.M. nr. 167/2015, cu două noi poziții, conform procesului-verbal la terminarea lucrărilor nr.25920/04.07.2018.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Școlii Gimnaziale nr. 4 „Al. I. Cuza” Brăila, în administrarea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila, a  bunului imobil „Sală de sport”, situat în Brăila, Șos. Parcului nr. 2B (fost Aleea Parcului nr. 2 lot 2).

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Împuternicirea COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA, în vederea valorificării bunurilor de retur prevăzute în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 61/27.02.2014 și casarea bunului „Magistrală – partea subterană” prevăzut în H.C.L.M. Brăila nr. 207/29.07.2015.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea”.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Reabilitare și schimbare destinație imobil Calea Galați nr.346, corp E”>.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 10.09.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea poziției nr.190 din anexa nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice” – modul de difuzare a presei, Bulevardul Dorobanților, lângă Liceul „Panait Cerna”, la intersecția cu str. Mugurilor.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1340 mp, situat în Brăila, Str. Mercur nr. 28 A, lot 1, NCP 92608, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în vederea edificării unei construcții cu destinația birouri.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 137,00 mp indiviz din suprafața de 237,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 71, NCP 89727, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților FRUMUZ EMILIAN și FRUMUZ RAMONA – IOANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1,C2 și C3, proprietatea acestora.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sulina nr. 4, bl. A1, sc. 2, parter, ap. 10. 

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sulina nr. 4, bl. A1, sc. 2, et. 1, ap. 12. 

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 185A, NCP 78318.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 187, NCP 78324.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul analizelor de preț ce fac parte din anexa 2.2 și completarea anexei 2.4 la Caietul de sarcini al serviciului de administrare a spațiilor verzi din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 419/20.12.2010, cu modificările și completările ulterioare.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE>, la adresa din Brăila, str. George Enescu nr. 153, iniţiat de domnul CÂRÂC FLORIN – ADRIAN și doamna VULCAN VICTORIA ANAMARIA.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2018.

41) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •