Social

SAJ Brăila angajează cinci șoferi autosanitară pentru substațiile Făurei și Dudești

SAJ Brăila angajează cinci șoferi autosanitară pentru substațiile Făurei și Dudești

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru cinci funcții contractuale de execuție vacante, de şofer autosanitară I, 3 la Substaţia Făurei şi două la Substaţia Dudeşti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B şi C;
 • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier;
 • 6 ani vechime ea şofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca şofer autosanitară II.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 17 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila, cu sediul în Brăila, Str. Pietăţii nr. 1-3, telefon 0785.200.151.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •