Administratie Social

Peste 4.000 de carnete de rentier vizate

Peste 4.000 de carnete de rentier vizate
Peste 4.000 de carnete de rentier vizate
Peste 4.000 de carnete de rentier vizate

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Brăila informează rentierii că, până pe data de 31 august 2014, se pot prezenta la sediul instituţiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol şi acordarea rentei agricole aferente anului 2013.

Până miercuri, 23 aprilie 2014, la nivelul Centrului judeţean al APIA Brăila au fost vizate 4.127 carnete de rentier. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, cu următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; document de coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, care vor prezenta următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului (se depune obligatoriu la Centrul Judetean al APIA); certificatul de deces; act de succesiune (certificat de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula “definitivă şi irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor); B.I/C.I. a moştenitorului care depune cerererea; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori); document de coordonate bancare (opţional).

Daniele Militaru, directorul APIA Brăila, pentru ProBrăila:

Potrivit prevederilor art 7 – Titlul XI din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat. Plata rentei viagere se face în lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, aşa cum prevede art.4 din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, din anul pentru care aceasta se datorează.

 

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •