Administratie

Patru posturi vacante scoase la concurs de DGASPC Brăila

Patru posturi vacante scoase la concurs de DGASPC Brăila

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru patru funcții contractuale de execuție, vacante.

DGASPC Brăila a scos la concurs patru posturi vacante, după cum urmează:

 • asistent medical principal – Complex de tip familial „Universul Copiilor*’ – Echipa multidisciplinară şi echipa administrativă (contract individual de muncă pe perioadă nedeterniinatâ) – 1 post;
 • asistent social principal – Complex de servicii pentru copii şi tineri cu dizabilităţi „Pescăruşul“ – Centrul de recuperare (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post;
 • instructor de educaţie – Complex de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mama – copil şi a victimelor violenţei în familie – Centrul de plasament în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post;
 • infirmier – Complex de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului, a cuplului mama – copil şi a victimelor violenţei în familie – Centrul de plasament în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat,exploatat (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de asistent medical principal:
  • studii postliceale de asistent medical generalist. absolvite cu diploma/ certificat de competente profesionale;
  • certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generaîişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • adeverinţă pentru participare la concurs eliberată dc Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • nu se solicita vechime.
 • pentru postul de asistent social principal:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă sociala;
  • nu se solicită vechime.
 • pentru postul de instructor de educaţie:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicită vechime.
 • pentru postul de infirmier:
  • studii generale;
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului) adeverinţa care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă ;
 • 15 noiembrie 2018, ora 08.30: proba practică pentru postul de infirmier;
 • 16 noiembrie 2018: proba interviu.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •