Administratie

Modificari ale Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata

Modificari ale Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata
Modificari ale Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata
Modificari ale Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata

Direc?ia Generala a Finan?elor Publice judet Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicata O.G. nr. 8/2013, prin care au fost aduse o serie de modificari si completari Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentam in articolul de mai jos principalele modificari reglementate de actul normativ men?ionat, referitoare la T.V.A., care se aplica incepand cu 1 februarie 2013. Baza de impozitare pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului este considerata valoarea de pia?a in urmatoarele situa?ii:
1. atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de pia?a, iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere.
2. atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de pia?a, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere si livrarea sau prestarea este scutita conform art. 141 din Codul Fiscal.
3. atunci cand contrapartida este mai mare decat valoarea de pia?a, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere.
* Au fost incluse in baza de impozitare pentru importuri si cheltuielile accesorii (comisioane, cheltuieli de ambalare, transport si asigurare) care decurg din transportul catre alt loc din Comunitate, in cazul in care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator.
* Au fost introduse in categoria opera?iunilor scutite fara drept de deducere “acordarea cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia”. In cazul acestor opera?iuni se poate opta pentru taxare, op?iune care se notifica organului fiscal competent, potrivit art. 141 alin. (3) din Codul Fiscal.
* Persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei si efectueaza ajustarea taxei deductibile potrivit art. 148 si art. 149 din Codul Fiscal in cazul bunurilor lipsa in gestiune, inclusiv in cazul bunurilor furate.in cazul bunurilor furate, persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata la data la care furtul este dovedit legal prin hotarare judecatoreasca definitiva.
* Au fost introduse in calculul plafonului cifrei de afaceri a persoanelor impozabile care trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de T.V.A. si „opera?iunile rezultate din activita?ile economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste opera?iuni ar fi fost realizate in Romania.”
* Persoanelor impozabile care au sediul activita?ii economice in afara Romaniei si care trebuie sau opteaza sa se inregistreze in scopuri de T.V.A. in Romania, direct, prin reprezentant fiscal sau prin sediu fix, carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de T.V.A. pentru neeviden?ierea, in deconturile de taxa depuse, a niciunei opera?iuni realizate pe parcursul unui semestru calendaristic, organele fiscale le vor aproba eventuale cereri de reinregistrarea in scopuri de T.V.A., chiar daca acestea sunt depuse dupa 180 de zile de la data anularii inregistrarii.
* Persoanele impozabile care solicita scoaterea din eviden?a persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A. in vederea aplicarii regimului special de scutire, conform art. 153 alin. (9), lit.g), dupa anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A., vor depune la organul fiscal competent in termenul legal „Declara?ia privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A.”, formular 307, inclusiv pentru regularizarile care trebuie efectuate potrivit art. 134 alin. (5) din Codul Fiscal, pentru ajustarea bazei impozabile conform art. 138, precum si pentru ajustarile de taxa ce au fost efectuate la ultimul decont de taxa depus sau au fost incorecte, pentru opera?iunile realizate inainte de anularea inregistrarii.
* Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art. 153, alin. (9), lit.a) – e) din Codul Fiscal trebuie sa depuna “Declara?ia privind T.V.A. datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A.a fost anulat conform art. 153 alin. (9), lit.a) – e)din Codul Fiscal”, formular 311, inclusiv privind taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari servicii efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul T.V.A. la incasare, a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care aceasta nu are cod valabil de T.V.A.
* A fost introdusa obligativitatea persoanelor impozabile inscrise in Registrul operatorilor Intracomunitari (R.O.I.) ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor sau asocia?ilor, sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori, precum si cazierul judiciar al noilor asocia?i, care de?in minimum 5% din capitalul social al societa?ii.in cazul nerespectarii aceste obliga?ii persoanele impozabile respective vor fi radiate, din oficiu de organele fiscale competente, din R.O.I.
Referitor la persoanele impozabile care aplica Sistemul T.V.A. la incasare
Persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul T.V.A. la incasare si nu depune notificarea privind cifra de afaceri, este inregistrata din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de inregistrare.in perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obliga?ia de a aplica sistemul T.V.A. la incasare si data inregistrarii din oficiu, dreptul de deducere a T.V.A. aferente achizi?iilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul de la persoanele impozabile respective se exercita conform regulilor generale de deducere prevazute la art. 145 alin. (1). De la data inregistrarii din oficiu a furnizorului/prestatorului in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare, beneficiarul deduce T.V.A. pentru achizi?iile realizate de la acesta pe masura pla?ii.

Precizari privind sistemul TVA

Persoana impozabila care aplica sistemul T.V.A. la incasare, care in cursul anului calendaristic curent depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu depune notificarea privind cifra de afaceri, va fi radiata din oficiu de organul fiscal din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare. in perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obliga?ia de a nu mai aplica sistemul si data radierii din oficiu, dreptul de deducere a T.V.A. aferente achizi?iilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul de la aceste persoane se exercita pe masura pla?ii.De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare, beneficiarul deduce T.V.A. pentru achizi?iile realizate de la acesta conform art. 145 alin. (1) din Codul Fiscal.
In situa?ia in care data publicarii in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare este ulterioara datei de la care persoana impozabila aplica sistemul T.V.A. la incasare, beneficiarii isi exercita dreptul de deducere pe masura pla?ii, incepand cu data publicarii in registru.
Persoanele impozabile care au aplicat sistemul T.V.A. la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A.a fost anulat la solicitarea persoanei impozabile trebuie sa depuna o declara?ie privind taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea codului de T.V.A.dar a caror exigibilitate de taxa intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de T.V.A.Termenul de depunere a declara?iei men?ionate este 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea T.V.A.
Atunci cand se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata de organele fiscale in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare ca urmare a unei erori, aceasta va fi radiata din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii materiale.Pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii si data radierii in/din registru se aplica urmatoarele reguli:
persoana impozabila care nu avea obliga?ia de a aplica sistemul T.V.A. la incasare aplica regulile generale privind exigibilitatea T.V.A., iar dreptul de deducere a T.V.A. aferente achizi?iilor efectuate in perioada respectiva se exercita conform art. 145 alin. (1) din Codul Fiscal.
Dreptul de deducere a T.V.A.aferente achizi?iilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul T.V.A. la incasare de la aceste persoane impozabile nu se exercita pe masura pla?ii, indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator in perioada respectiva.
in situa?ia in care persoana impozabila a fost radiata de organele fiscale din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare, ca urmare a unei erori, aceasta va fi inregistrata din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, in acest registru, incepand cu data inscrisa an decizia de indreptare a erorii materiale. Pe perioada cuprinsa intre data radierii si data inregistrarii din/in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul T.V.A. la incasare se aplica urmatoarele reguli:
– persoana impozabila continua aplicarea sistemului T.V.A. la incasare si isi exercita dreptul de deducere pe masura pla?ii.
– dreptul de deducere a T.V.A. aferente achizi?iilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul T.V.A. la incasare de la aceste persoane impozabile nu se exercita pe masura pla?ii indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator in perioada respectiva.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.