Administratie

Miercuri, de la ora 10.00, sedinta ordinara a CLM

Miercuri, de la ora 10.00, sedinta ordinara a CLM

Miercuri, 18 iulie 2018, de la ora 10.00, Consiliul Local Municipal se va întâlni în ședință ordinară pentru luna iulie. Ședința, care va avea loc la CUP Dunărea, are pe ordinea de zi 58 de proiecte de hotărâri. Printre acestea se află și cel de validare în funcția de consilier municipal pentru Florica Lungu, care îi va lua locul doamnei Gina Ilie, demisionată din funcție. De asemenea pe ordinea de zi se mai află și proiecte de rectificare bugetară a bugetului Primăriei, dar și ale unor direcții și servicii din subordinea CLM. Tot în această ședință se va supune aprobării acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila.

Ordinea de zi a ședinței CLM din data de 18 iulie 2018, ora 10.00:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Doamnei ILIE GINA, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local al Doamnei LUNGU FLORICA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Brăila.

3) Depunerea jurământului.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr. 265/27.07.2016, H.C.L.M. nr. 527/29.11.2017 și H.C.L.M. nr. 3/31.01.2018.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 453/28.09.2017 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila   nr. 528/29.11.2017 și H.C.L.M. Brăila nr. 4/31.01.2018.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 115/30.03.2018 și H.C.L.M. Brăila  nr. 229/31.05.2018.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016 și H.C.L.M. nr. 243/30.06.2017, referitoare la „Acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2018.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului local al Municipiului Brăila pe anul 2018.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 72/19.02.2018 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2018.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2018.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2018.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, prin reorganizarea activității.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Studiului de fundamentare, a modalității de gestiune, a Regulamentului și Caietului de sarcini aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat al activităților de „ÎNTREȚINERE PARCĂRI, PLATFORME, INCINTE ȘI INTERVENȚII LA ACCIDENTE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA”.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea anexei la H.C.L.M. nr. 84/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018”.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea  cuantumului  maxim  și  a  condițiilor  de  acordare  a  prestațiilor financiare  excepționale  acordate, pentru  anul 2018, la nivelul Municipiului Brăila.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea valorii  maxime pentru alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Brăila unităților de cult, pentru desfășurarea activității în cadrul unității de cult, în baza prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare parcări lot 3: Aleea Lebedei, între Calea Călărașilor și str. Grigore Alexandrescu, str. Sebeșului (bloc D1), Șos. Buzăului (bl. B30 și bl.31), Bdul Dorobanților (bl. A28 și bl. A31), Aleea Învățătorilor (bl. G7, bl. G8 și bl. Z), str. Octav Doicescu (bl. A1 și bl. A2)”.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reparații fațadă și zugrăveli clădire Calea Călărașilor nr. 104 – Grădinița cu program prelungit nr. 3”, cu finanțare de la bugetul local.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ‘‘Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 «Lizuca» ’’.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor imobile denumite generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37, situată în Brăila, Aleea Trandafirilor nr. 3 și GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3, structură a Grădiniței nr. 37, situată în Brăila, Calea Călărașilor nr.104, înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, pozițiile nr. 40 și nr. 88, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.10/21.03.2016, nr.1768/30.09.2016, nr.2452/30.12.2016, nr.1/31.07.2017 și nr.2186/29.09.2017.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 13 „Alei Cimitirul Sfânta Maria”, poziția nr. 36 „Alei Cimitirul Sfântul Constantin” și poziția nr. 40 „Alei Cimitirul Municipal”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.22408/21.11.2017.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea cu o nouă poziție a Cap. C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor – verbale de recepție finală nr.1149/29.01.2010 și nr.15321/14.09.2011.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 67,00 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 30, structură a Grădiniței cu program prelungit   nr. 8, situată în Municipiul Brăila, str. Ulmului nr. 5.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 11,00 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 44, structură a Grădiniței cu program prelungit  nr. 8, situată în Municipiul Brăila, str. Ulmului nr. 5A.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 13,00 mp din incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 55, structură a Grădiniței cu program prelungit  nr. 51, situată în Municipiul Brăila, str. Negoiului nr. 31.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de 1,00 mp din incinta Colegiului Tehnic „Panait Istrati” Brăila, Corp C5 – clădire liceu, situat în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, parter, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin încredințare directă, spre închiriere, ca extindere, a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Dorobanților nr. 50 bl. A54 bis, parter, DOMNULUI SENATOR ROTARU ION, în vederea desfăşurării activităţii pe durata mandatului de parlamentar.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea, alipirea și modificarea de limite a unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 28.06.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 172,00 mp, situat în Brăila, Str. Gospodarilor nr. 1A, NCP 91225, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință.

43) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali,  doamna Badiu Virginia Loredana și domnul Păun Dan, membri în AGA la Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, privind: Încetarea dreptului de folosință instituit în favoarea societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, pentru suprafața de 18,37 ha, teren având categoria de folosință arabil, situat în extravilanul Comunei Vădeni, tarlaua 196, parcela 1285, proprietatea Municipiului Brăila și trecerea acestei suprafețe în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu (fostă Zona Industrială Sud, lot 141)), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91687, constituit prin H.C.L.M. nr.399/28.09.2004, în favoarea numitului BĂCANU NICU.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Apollo, str. Apollo (fostă str. Siretului) nr. 62, bloc G2, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Cartier Brăilița, Str. Andrei Cocoș nr. 82, lot 2, NCP 91724.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Belvedere nr. 6A (lot 2) + 6B (lot 6) – teren și corp C2.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Frumoasă nr. 12 (c/c Str. Bastionului),   NCP 92413.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Orientului nr. 36, NCP 85226.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Radu S. Campiniu nr. 34, NCP 71052.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Roșie nr. 2, tronson 4, NCP 15124 – C1-U13, NCP 15124 – C1-U15, NCP 15124 – C1-U23, NCP 15124 – C1-U28, NCP 15124  – C1-U36.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea măsurilor necesare desfășurării Cursurilor de Măiestrie Artistică, Master Classes “Hariclea Darclée”, în cadrul Festivalului şi Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée, în anul celebrării  Centenarul Marii Uniri şi împlinirea a 650 de ani de atestare documentară a Brăilei.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI și CAFE-BAR”, la adresa din Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 123, lot 1/1, iniţiat de societatea ATLAS S.A.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE – CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU”, la adresa din Brăila, str. Industriei nr. 92, iniţiat de societatea LASELABI S.R.L.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 275/27.07.2016 referitoare la <Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila>.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2018.

57) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •