Administratie

Miercuri, de la ora 10.00, sedinta ordinara a CLM Braila

Miercuri, de la ora 10.00, sedinta ordinara a CLM Braila

Pentru ședința ordinară a CLM din luna iunie, consilierii municipali se vor reuni miercuri, de la ora 10.00, în sala de ședințe de la CUP Dunărea, unde vor avea de dezbătut și votat 46 de proiecte de hotărâre. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se propune majorarea capitalului social de la Braicar SA și de la APT SA. De asemenea se vor aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții la mai multe școli și grădinițe din municipiu.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal din data de 27 iunie 2018:

1) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la „BRAICAR” S.A. Brăila privind: Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni la  BRAICAR S.A. BRĂILA.

2) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali dna Badiu Virginia – Loredana și dl Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, privind: Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA.

3) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la „BRAICAR” S.A. Brăila privind: Prelungirea valabilităţii H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 privind <Republicarea H.C.L.M. nr. 223/14.07.2010, referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”>, modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014 și H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru perfectarea unui parteneriat între Municipiul Brăila și Asociația „Club Rotary” Brăila, referitor la acceptarea donației unei opere de artă – „Taur” și condițiile de amplasare ale acesteia.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcției în suprafață de 29,00 mp, situată în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 33, conform Raportului de expertiză tehnică, cu înscrierea în Cartea funciară.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori și iluminat de securitate pentru marcarea hidranților”, Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila, Str. Galați nr. 61, cu finanțare de la bugetul local.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Corp C3 – Grădinița cu program prelungit nr. 60 și Internat L.P.S.” și a cheltuielilor legate de proiect.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.431/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico – economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <Eficientizare energetică Corp C3 – Grădinița cu program prelungit nr.60 și Internat L.P.S.>”.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Reabilitare şi schimbare destinație imobil din B-dul Independenței nr.65>.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 190/27.04.2018 referitoare la Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială ,,Mihai Eminescu” Brăila>.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.191/27.04.2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico – economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Brăila>.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăilași a cheltuielilor legate de proiect.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Reabilitare fațadă termosistem”, cu denumirea ”Reabilitare fațadă termosistem, corp școală, corp CT atelier” la Școala Gimnazială ”Fănuș Neagu” din Programul obiectivelor de investiții pe anul 2018 al Municipiului Brăila, aprobat prin anexa nr.4 la H.C.L.M. Brăila nr.73/19.02.2018.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.349/30.11.2007 și modificat prin H.C.L.M. nr.650/21.12.2017.

15) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali dna Badiu Virginia – Loredana și dl Păun Dan, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 319/27.09.2010 referitoare la  „Delegarea de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a târgurilor şi oboarelor din Municipiul Brăila”.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea Unității de Implementare și Monitorizare și a Unității de Evaluare aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU) și Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 (PMUD).

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 1 „Locuri de veci – Cimitirul Sfântul Constantin”, poziția nr. 13 „Alei Cimitirul Sfânta Maria”, poziția nr. 36 „Alei Cimitirul Sfântul Constantin” și poziția nr. 45 „Alei Cimitirul Brăilița 1”.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației corpurilor de construcție C8 în suprafață de 28,00 mp, C24 în suprafață de 232,00 mp și C26 în suprafață de 589,00 mp, situate în Municipiul Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat nr.127, în incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Lebedei, între bl. E2 și E3, în vederea extinderii construcției existente.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 220, în suprafață totală de 45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi construibile, iar suprafața de 7579,00 mp pentru crearea căilor de acces și a utilităților aferente, în vederea edificării unui obiectiv economic, cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.400/2013.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 128,00 mp, situat în Brăila, Șos. Națională Veche nr. 25A, pentru întregirea loturilor învecinate.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a obiectivului „Ștrand pentru copii” situat în Municipiul Brăila, str. Fața Portului nr.17 în scopul reamenajării și exploatării.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 7, NCP 78074, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ALIMAN IONEL și ALIMAN SIMONA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 9, NCP 80882, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților CARAIVAN RODICA și CARAIVAN ALFRED, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 147,90 mp indiviz din 287,00 mp, situat în Brăila, str. Mărului nr. 16, NCP 72417, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților CORNEANU DUMITREL și CORNEANU IONICA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 279,00 mp indiviz din 484,00 mp real măsurat (480,00 mp conform acte), situat în Brăila, str. Plevna nr. 131, NCP 87898, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților ENE EUGENIA și ENE COSTICĂ, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 152,60 mp indiviz din 511,00 mp real măsurat (512,00 mp conform acte), situat în Brăila, str. Călugăreni nr. 149, NCP 15533, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GHEORGHIȚĂ NĂSTASE și GHEORGHIȚĂ DIDINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 244,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 36A, NCP 79041, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților GURGULOVICI MUGUREL și GURGULOVICI STELUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 279,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 93B, NCP 90486, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MANEA IONEL și MANEA MITICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5 și C6, proprietatea acestora.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 157,00 mp, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 22A, NCP 91380, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților NEDELCUȚ FLORIN, NEDELCUȚ LILIANA, CRISTEA IOAN, DOBRESCU FĂNICA și PARISESCU FLORIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 31, NCP 82781, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților POPESCU CRISTIAN și POPESCU DIANA – FLORENTINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 169,00 mp indiviz din 334,00 mp, situat în Brăila, str. Podul Înalt nr. 7, NCP 91963, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților SANDU SILVIA, ANDRONE GABRIEL și STANCIU MIHAELA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 1, et. 2, ap. 10.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Mina Minovici nr. 2 (fostă Ansamblul Lacu Dulce lot 1), în suprafaţă de 218,00 mp, NCP 82496, constituit prin H.C.L.M. nr.107/30.03.2007 în favoarea numitului BOLOZAN VASILE.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 8 (fostă Zona Industrială Sud lot 121), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 72196, constituit prin H.C.L.M. nr. 259/12.07.2007, modificată prin H.C.L.M. nr. 259/29.07.2011 în favoarea numitei VĂDUVA CRISTINA – DANIELA.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 116, lot 1, NCP 87183.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Brașoveni nr. 18, corp C5 și C6, NCP 17368.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Galați nr. 42, Corp C1, NCP 1272.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Bl. 22-24-26, ap. 1, NCP 70612.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <CONSTRUIRE SERVICE AUTO>, la adresa din Brăila, tarlaua 18, parcela 184/2, LOT 1/1/2, iniţiat de dna STAN DANIELA.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2018.

47) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •