Administratie

Miercuri, de la ora 10.00, sedinta cu 80 de puncte la CLM Braila

Miercuri, de la ora 10.00, sedinta cu 80 de puncte la CLM Braila

Miercuri, 29 noiembrie, de la ora 10.00, în ultima zi lucrătoare din această lună, consilierii municipali se vor reuni în ședință ordinară pentru a dezbate 80 de proiecte de hotărâri.

Ordinea de zi a ședinței care se va desfășura în Sala de ședințe a CUP Dunărea are următoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local al Domnului SÎRBU CONSTANTIN,  membru al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – Filiala Brăila.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local al Domnului TABARAC ADRIAN,  membru al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – Filiala Brăila.

3) Depunerea jurământului

 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.CL.M. Brăila nr.265/27.07.2016.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 453/28.09.2017 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”.

 6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2017.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2017.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2017.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila,  pe anul 2017.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.61/30.03.2017, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.463/30.10.2017 .

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2016 – 2017.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare (media 10 la examenul de evaluare naţională) în anul şcolar 2016-2017.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2017.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în  anul fiscal  2018.

 16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2018.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Aprobarea tarifelor (prețurile de închiriere) pentru amplasamentele ce sunt sau pot fi ocupate de garaje, închiriate în baza unor contracte de închiriere.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reactualizarea tarifului pentru abonamentul social de transport public local de persoane, practicat de S.C. BRAICAR S.A., la valoarea de 50 lei/lună, începând cu luna noiembrie 2017.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ECO S.A. BRĂILA, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții al SERVICIULUI DE UTILITATE  PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Serviciului de Utilitate Publică Seroplant BRĂILA.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuşi Brăila.

24) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Bucur Claudia – Raluca, Ioniță Ion – Sorin, Popa Petrică – Costel și Pricop Cristian – Florinel privind: Modificarea taxei speciale de salubrizare prevăzută în Anexa nr.1 la H.C.L.M. nr.431/22.12.2016.

25) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Bucur Claudia – Raluca, Ioniță Ion – Sorin, Popa Petrică – Costel și Pricop Cristian – Florinel privind: Eliminarea taxei pe apa de ploaie.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Brăila.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.226/30.05.2017 referitoare la „Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila”.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2018.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață persoanelor cu handicap grav și accentuat, asistenților personali, cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2018.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”, în vederea depunerii cererii de finanţare prin Axa prioritară 5, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, SUERD/1.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr.32462/28.07.2017 încheiat cu S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., prin completarea Anexei nr.10 cu corpuri de iluminat ornamental și echipamente noi de iluminat public.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr.234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr.13/29.01.2015.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale poziției nr.53 – Grădinița cu program prelungit nr.51 „ALBĂ CA ZĂPADA” și poziției nr.55 – Grădinița cu program prelungit nr.55 „AȘCHIUȚĂ” (structura Grădiniței „Albă ca Zăpada„), aflate în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, conform proceselor – verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor nr.275/03.06.2015 și nr.276/03.06.2015.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 „ALEXANDRU IOAN CUZA” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.64, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2955/04.10.2017.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 „ION CREANGĂ” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.67, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4908/04.02.2016.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.90, conform documentației cadastrale.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.91, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1465/29.08.2017.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL CU PROGRAM SPORTIV + GRĂDINIȚA NR.60 „DIANA”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.103, conform documentației cadastrale.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Faleza”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr. 4, conform extrasului de Carte Funciară nr.78562.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic “Vadul Ghecetului”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 la Capitolul A – „Străzi”, poziția nr.163, conform procesului-verbal de recepţie finală nr.34686/06.09.2017.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor prevăzute la poz.162 și poz.169 din Cap.A – „Străzi”, poz.20 din Cap.F – „Sistemele de Transport Public Local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, poz.62 și poz.126 din Cap.G – G6 – „Spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor prevăzute la poz.338 din Cap.A – „Străzi”, poz.299 din Cap.B – „Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” și poz.6 din Cap.C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.54952/28.12.2016.

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr.498/30.10.2017 referitoare la „Completarea și actualizarea datelor de identificare a unor bunuri publice, străzi  înscrise la Capitolul A – „Străzi” și Spațiu verde înscris la Capitolul G6 –”Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflate  în  Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform  documentaţiei de cadastru”.

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 25.10.2017 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr.4/2003.

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.348/31.07/2017 referitoare la „Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Parcului nr.2, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație”.

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015, cu terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi terase cu caracter permanent a căror activitate se va desfăşura în faţa spaţiilor comerciale, în vederea închirierii prin încredinţare directă a acestor amplasamente.

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului privind vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație, decât cea de locuință, situat la etajul imobilului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 40.

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 300,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Independenței nr.105, NCP 76608, solicitantei MANDREȘ NARCISA – CLAVIA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acesteia.

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila și atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 670,00 mp, situat în Brăila, Str. Comuna din Paris nr.264, NCP 90865, Parohiei „Sfântul Ștefan cel Mare”,  teren pe care se află construcția C1, având destinația de biserică.

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.8-8A, etaj 2 (mansardă), AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG – CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG Brăila, în vederea desfășurării activității.

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 318,00 mp, situat în Brăila, Str. Aurel Vlaicu nr.17, NCP 90460, în vederea edificării unei construcții.

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 19,00 mp indiviz din 127,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 23 – str. Deva nr. 94A, NCP 90065, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitului BADIU SORIN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 146,00 mp indiviz din 266,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr.39, NCP 91104, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitului DIMA GHEORGHIȚĂ, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia.

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 25,00 mp indiviz din 911,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr.582, NCP 16210, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ENE NICUȘOR-ROBERT și ENE CULEA, proprietari ai apartamentului nr.2 situat la parterul construcției C1.

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 541,00 mp, situat în Brăila, str. Miron Costin nr. 29, lot 1, NCP 90413, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților MOVILĂ VASILICĂ și MOVILĂ IONICA – PETRICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 12,00 mp indiviz din 362,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr.321- 321 lot 1, NCP 91073, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților MUREA GEORGE – LILI și MUREA ROXANDRA – MIRELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

63) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 33,00 mp indiviz din 225,00 mp, situat în Brăila, Fundătura Teiului nr.19bis, NCP 91180, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților RUSU ION și RUSU DORINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 29.865,00 mp, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr.1, NCP 90893, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei SAVAMOTOC S.R.L., teren pe care se află amplasate construcțiile C1-C13, proprietatea acesteia.

65) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 332,00 mp, situat în Brăila, str. Miron Costin nr.29 lot 2, NCP 90414, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților SPIREA NELUȚU-MANUEL și SPIREA MONICA-ALEXANDRA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 161,00 mp indiviz din 261,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr.136, NCP 86554, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitei TOMA ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acesteia.

67) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr.21, NCP 81823, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților VĂTAFU FLORIN și VĂTAFU CAMELIA – MARGARETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

68) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr.3, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85462, constituit prin H.C.L.M. nr.337/25.11.2005, în favoarea doamnei CÎRCIUMARU STELUŢA.

69) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Timiș nr.192C (fost nr.190, lot 4), în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 86703, constituit prin H.C.L.M. nr.95/30.03.2009, în favoarea domnului DERMENGIU MARIAN.

70) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr.15 (fostă Zona Industrială de Sud, lot 56), în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 78334, constituit prin H.C.L.M. nr.283/27.08.2004, în favoarea domnului MOCANU MARIAN – LUCIAN.

71) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr.17 (fostă Zona Industrială de Sud, lot 64), în suprafaţă de 294,00 mp, NCP 89516, constituit prin H.C.L.M. nr.291/27.08.2004, în favoarea domnului TIHAN DUMITREL – DORU.

72) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Belvedere nr.6B.

73) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 și nr. 30B, Modul 14, lot 1.

74) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piaţa Traian nr.11.

75) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Rubinelor nr.10, sc. B, et.2, ap.20.

76) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Frumoasei nr.26.

77) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare terenului și a construcțiilor situate în Brăila, str. Plevna nr.298, proprietatea Municipiului Brăila.

78) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern prin care se modifică și se completează anexa nr.2 – Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila,  Secțiunea I- ”Bunuri imobile”.

79) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL, ÎN SPAȚII LOCATIVE COLECTIVE CU REGIM NOU DE ÎNĂLȚIME D+P+4E” la adresa din Brăila, Bulevardul Independenței nr. 115, iniţiat de S.C. MIRCLADA COM S.R.L.

80) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr.271/27.07.2016.

81) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2017.        

82) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •