Economie

Invitatie la o sesiune de informare cu privire la doua apeluri de proiecte

Invitatie la o sesiune de informare cu privire la doua apeluri de proiecte
Invitatie la o sesiune de informare cu privire la doua apeluri de proiecte
Invitatie la o sesiune de informare cu privire la doua apeluri de proiecte

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza luni 30  ianuarie 2017, începând cu ora 11.00, la Sala de conferințe a sediului ADR SE, Str. Anghel Saligny nr. 24, etaj 2, o sesiune de informare cu privire la două apeluri de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020. 

Cele două sesiuni de proiecte se referă la două axe prioritare, respectiv:

•             Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B  – Clădiri publice sprijină:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Solicitanții de finanțare pot fi:

Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice);

Autoritățile și instituțiile publice locale:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București (UAT comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
 • Instituția prefectului,

          definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificările și completările ulterioare.

Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

•     Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale,  Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,  Apelul 1 – Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici finanțează: reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice în care, în accepțiunea prezentului apel, prin infrastructură se înțelege clădirea cu sau fără utilităţi şi dotări.

Vor fi finanțate următoarele centre sociale pentru persoane vârstnice prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015: centre de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie, pentru zonele în care beneficiarii serviciilor sociale asigurate de cantinele sociale sunt în majoritate vârstnici săraci.

Solicitanții pot fi:

A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public.

B. Entitați de drept privat :

 • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
 • unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*actualizată și republicată) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, şi constituite conform statutului de organizare și funcționare al cultului respectiv.
 • C. Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele A şi B.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •