Social

Concurs pentru posturile de sef birou si economist la Biroul de achizitii al Spitalului de Psihiatrie

Concurs pentru posturile de sef birou si economist la Biroul de achizitii al Spitalului de Psihiatrie

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon“, Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de şef Birou Achiziţii și economist IA – Birou Achiziţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de șef Birou Achizițoo sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată în profil economic;
 • minimum 3 ani vechime în achiziţii publice;
 • cunoştinţe avansate de operare pe SICAP.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale economist IA – Birou Achiziţii sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată în profil economic;
 • minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor absolvite;
 • cunoştinţe avansate de operare pe SICAP;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon“, cu sediul în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 59, judeţul Brăila, tel. 0239694200, int 506.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •