Administratie

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila

Consiliul Județean Brăila organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de consilier Clasa I în cadrul Compartimentului Informatică.

Condiţii de participare sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă – inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare până pe 25 noiembrie 2020.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele  de concurs se vor depune în perioada 05 noiembrie 2020 – 24 noiembrie 2020, la sediul Consiliului Județean Brăila – Biroul Resurse Umane, Salarizare, etaj 1, camera 116.

Proba scrisa va avea loc in data de 09 decembrie 2020, orele 10.00, la sediul Consiliului Județean Brăila.

DOSARUL DE CONCURS pentru ocuparea  funcției publice de execuție vacante trebuie să cuprindă urmatoarele:

 • formularul de inscriere;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei  eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului ;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul Resurse Umane, Salarizare, etaj 1, cam. 116 din cadrul Consiliului Judetean Braila, tel.0239-619600 int.203 sau 209, e-mail [email protected], persoana de contact Moca Luminita – consilier, clasa I, grad profesional superior.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •