Social

9 posturi de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ – Transport scoase la Spitalul Județean Brăila

9 posturi de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ – Transport scoase la Spitalul Județean Brăila

Spitalul Județean de Urgență Brăila, județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ – Transport.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt școală generală și 12 luni vechime in activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 ianuarie 2020, ora 08.30: proba practică;
 • 21 ianuarie 2020, ora 08.30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 2, telefon: 0239/692.222, interior 2174.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •