Economie

Principalele obligatii declarative si de plata cu termen luna decembrie 2015

Principalele obligatii declarative si de plata cu termen luna decembrie 2015
Principalele obligatii declarative si de plata cu termen luna decembrie 2015
Principalele obligatii declarative si de plata cu termen luna decembrie 2015

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos în luna decembrie 2015 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 21 decembrie 2015.

Obligaţii declarative

7 decembrie 2015

Formular 092-Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi au efectuat achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind obligaţi  să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de T.V.A. lunar.

10 decembrie 2015

Formular 096-Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A.

Formular 020-Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia  să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Formular 070-Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele  fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia  să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Formular 010-Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Formular 089Declaraţia pe proprie răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul Fiscal. Se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de T.V.A., conform art.153 din Codul Fiscal stabilite în România, conform art.125^1 alin.(2), cu licenţă de furnizare a energiei electrice, a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic.

 

21 decembrie 2015

Formular 100-Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2015.

Formular 112-Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2015.

Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2015.

Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2015. Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7)  privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,până la 10.noiembrie.2015.

Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125^1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Formular 307-Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A. Se depune de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A.a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de T.V.A. a fost anulată conform art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau lit g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustări incorecte.

Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.

Formular 097-Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art.134^2 şi art.156 ^3 alin.(11) ; alin.(12).

Obligaţii de plată cu termene 15 ,21 şi 28 decembrie 2015

 

15 decembrie 2015

Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua tranşă). Se efectuează de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II.Se efectuează de către contribuabilii prevăzuţi la art.296^25 alin.(2^1) – activitati agricole.

21 decembrie 2015

Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2015. Se efectuează de către organizatorii de jocuri de noroc.

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2015.Se efectuează de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform art.71 din Codul Fiscal

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se adresează plătitorilor următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din contracte/convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generază o persoană juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.

 

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor. Se efectuează de către organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a.Se adresează persoanelor juridice străine cu reprezentanţă în România.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV.Se efectuează de către contribuabilii prevăzuţi la art.296^21 alin.(1) lit.a) – e), h), i).

 

Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale. Se face de către titularii licenţelor/permiselor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale.

 

28 decembrie 2015

Formular 390 VIES-Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2015.

Formular 394-Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, pentru declararea operaţiunilior desfăşurate în luna noiembrie 2015, de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •