Administratie

Vineri de la ora 10, sedinta ordinara a CLM

Vineri de la ora 10, sedinta ordinara a CLM

Vineri, 27 aprilie 2018, de la ora 10.00, în Sala de ședințe a CUP Dunărea, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. Pe ordinea de zi a ședinței sunt 31 de proiecte de hotărâre.

Ordinea de zi a ședinței CLM din 27 aprilie 2018:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2017.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2018.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  Acordarea de facilități pentru transportul public în comun cu autobuz sau tramvai pe raza Municipiului Brăila, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila, pentru anul școlar 2018 – 2019.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Notelor de fundamentare pentru tarifele aferente activităților de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2018.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială ,,Mihai Eminescu” Brăila>.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială ,,Mihai Viteazul” Brăila>.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 238/30.06.2017 referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fațadă-termosistem, corp școală, corp CT-Ateliere” la Școala Gimnazială Fănuș Neagu, Brăila>.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor înscrise la poziţiile nr.11, 13, 22, 38, 44, 48, 130, 133, 159, 171, 175, 191, 193, 199, 215, 246, 254, 255, 259, 272, 273, 384, 385, 386, 387, 388, 472, 459, 467, 468, 480, 501, 502, 507, 508, 512, 513, 516, 519, 522, 523 – Cap. B –  Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenuri aferente și la pozițiile nr. 3, 60, 163, 164, 166, 179, 181 –  cap.C – Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea scoaterii din funcțiune/declasare și casare.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic Grădinița cu program prelungit nr. 6 „Rază de soare”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 58, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1219/11.12.2017.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin închiriere a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahova nr.154, FUNDAȚIEI CULTURALE “ARIODANTE”.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 73/19.02.2018, capitolul 84.02, articolul 71, alineatul 01, subdiviziunea 30.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de administrare nr.20640/1389/18.05.2017, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.114/30.03.2017, încheiat între Municipiul Brăila și Centrul de Asistență Paleativă „Sf. Maria” Brăila.

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 254,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Iorga nr.47A, NCP 20041, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantului FILIP CRISTIAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr.15, NCP 78334, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MOCANU STAN și MOCANU LUCICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 216,00 mp, situat în Brăila, str. Arțarului nr.7A, NCP 87734, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților PÂRLOG IONUȚ – VIRGIL și PÂRLOG MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, în dosarul civil nr.1991/98/2017.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului ”Maria Filotti” Brăila, pentru perioada iulie – decembrie 2017.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 163.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 și nr. 30B, modul 14, lot 1 și lot 2.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 17.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 32.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 5, lot 2 – garaj.

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „Construire Service Auto P+E și Magazin Desfacere Piese Auto Sb+P”, la adresa din Brăila, Șos. Focșani nr.2-4, iniţiat de dl Badiu Sorin și dna Badiu Florentina.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exercitarea dreptului de opțiune al Municipiului Brăila pentru acordarea unui termen de grație, conform prevederilor art.9 pct.3 din Contractul de concesiune autentificat sub nr.1067/01.07.2015.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 7.305,85 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Festivalul Internațional de Folclor „Magic of the Green Island”, în orașul Limenas, insula Thassos, Grecia, în perioada 16 – 23 iunie 2018.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alocarea sumei de 2.925,60 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Zilele orașului Plevna, Bulgaria, în perioada 13 – 17 mai 2018.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2018.

33) Alte probleme.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •