Administratie

Seminar apeluri de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020

Seminar apeluri de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, a organizat miercuri, 20 iunie 2018, începând cu ora 11.00, în sala de conferințe a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est din Brăila, seminarul de informare cu privire la  apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020.

Seminarul s-a adresat orașelor mici și mijlocii și au fost prezenți reprezentanți ai primăriilor din Ianca, Însurăței, Consiliul Județean Brăila. La această întâlnire au fost așteptați și reprezentanți de la Primăria Făurei, dar aceștia nu au răspuns invitației.

Cele trei axe prioritare de finanțare pentru care se pot depune proiecte de către orașele mici și mijlocii sunt pe:

–              Axa prioritară 13: ” Sprijinirea regenerarii orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”;

–              Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – proiecte nefinalizate

–              Axa prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” – proiecte nefinalizate

Prezentare PP axa 13: ” Sprijinirea regenerarii orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România” se adresează orașelor și municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepția municipiilor reședință de județ, din regiunea Sud-Est. În județul Brăila pot depune proiecte orașele Făurei, Însurăței și Ianca.

Pot fi finanțate proiecte care vizează construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea / reabilitarea /dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale, culturale şi recreative, respectiv:

 1. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 2. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 3. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 4. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 6. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

De asemenea, pot fi finanțate proiecte care  vizează construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

 1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu, indiferent de categoria funcțională – drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deține un drept real și avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/ traseelor/ pentru biciclete şi/ sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru rețele etc.
 2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.
 3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);
 4. Facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;
 5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video și modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirii;
 6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de utilități publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Finanțări pot solicita și parteneriate dintre orașele și municipiile sub 100.000 de locuitori, cu excepția municipiilor reședință de județ, din regiunea Sud-Est, cu UAT județul și/sau cu instituții publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraș/municipiu/județ, acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Prezentare 5.1 Nefinaliate – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

–      Unităţi administrativ-teritoriale;

–      Autorităţi ale administraţiei publice centrale;

–      Instituţii publice finanţate conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  care nu au ca obiectiv obţinerea de profit şi sunt înfiinţate prin lege;

–      Parteneriate între aceste entități.

Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

– Prioritatea de investiții finanțează restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

– Se vor finanţa proiecte nefinalizate care  presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat.

– Vor avea prioritate la finanțare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

Prezentare 6.1 Nefinalizate – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1 –Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

– Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare): Județ;

– Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:

–                                        județ(e) – municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e);

–                                               județ-județ (două sau mai multe).

Criterii specifice de eligibilitate:

 • Pentru a fi eligibil un proiect în cadrul prezentului apel trebuie ca cel putin contractul de lucrări să fie semnat pana la data depunerii cererii de finantare.
 • Contractul de lucrări poate să fie semnat si inainte de data de 01.01.2014, iar cheltuielile vor fi încadrate în categoria celor eligibile doar dacă angajarea și plata cheltuielilor a fost /este efectuată în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.
 • Nu sunt eligibile proiectele care au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare sau care au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare.

Pot fi depuse cereri de finanțare doar pentru proiecte (obiectiv de investiții) care se află in următoarele stadii de maturitate a documentatiilor/lucrărilor:

 • Proiect (Obiectiv de investiții) pentru care se solicită finanțarea prin prezentul apel, format dintr-un singur obiect de investitii pentru care gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat/maxim lucrări începute, lucrări care nu au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare. Nu sunt eligibile obiectivele de investiții formate dintr-un singur obiect de investiții care a fost finalizat sau implementat integral până la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Proiect (Obiectiv de investiții) pentru care se solicită finanțarea prin prezentul apel format din două sau mai multe obiecte de investiții, iar obligatoriu pentru unul din obiectele de investitii gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat la momentul depunerii cererii de finanțare; pentru restul obiectelor de investiții din cadrul proiectului (obiectivului de investitii) se poate accepta stadiul minim al documentației tehnico-economice la nivel de SF/DALI/PT.

Observație: in cazul contractelor de tip servicii proiectare si executie, se va depune dovada recepției proiectului tehnic, iar ordinul de începere a lucrarilor trebuie să fie dat la momentul depunerii cererii de finanțare.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •