Social

Șase posturi vacante scoase la concurs la DGASPC Brăila

Șase posturi vacante scoase la concurs la DGASPC Brăila

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a șase funcții contractuale de execuție, vacante.

Posturile scoase la concurs de DGASPC Brăila sunt:

 • asistent social principal – Compartimentul de asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale;
 • psiholog principal – Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap;
 • inspector de specialitate – Serviciul de evidență prestații sociale pentru persoane cu handicap;
 • instructor de educație – Complexul de servicii pentru copii și tineri cu dezabilitați „Pescărușul“ – Centrul de plasament „Delfinul“;
 • muncitor calificat (muncitor întreținere clădiri) în cadrul Centrului pentru viața independentă pentru persoane adulte cu handicap Racovița (își va desfășura activitatea la sediul Centrului pentru viața independentă pentru persoane adulte cu handicap Racovița din comuna Racovița);
 • muncitor calificat (muncitor întreținere clădiri) în cadrul Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap Bărăganu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social principal:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială;
  • document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România:
  • nu se solicită vechime.
 • psiholog principal:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licență în specializarea psihologie;
  • document care să ateste calitatea de membru ai Colegiului Național al Psihologilor din România;
  • nu se solicită vechime.
 • inspector de specialitate:
  • studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licență;
  • nu se solicită vechime.
 • instructor de educație;
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • nu se solicita vechime.
 • muncitor calificat (muncitor întreținere clădiri):
  • studii generale;
  • certificat de calificare în meseria de instalator de instalații tehnico- sanitare și de gaze/electrician/tâmplar/fochist;
  • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 octombrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
 • 07 noiembrie 20109: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •