Administratie

Mâine dimineață, ședință ordinară a CLM

Mâine dimineață, ședință ordinară a CLM

Joi, 29 august, consilierii municipali vor avea ședința ordinară pe luna august. De la ora 10.00, în sala de ședințe a CUP Dunărea Brăila aceștia vor avea de dezbătut 63 de proiecte de hotărâre.

Ordinea de zi a ședinței CLM din 29 august 2019:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2019.
 5. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila,  pe anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila,  pe anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița și de domnii consilieri Pătărlăgeanu Valentin și Traian Adrian, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Modificarea H.C.L.M.              nr. 275/31.10.2012 referitoare la „Acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016, H.C.L.M. nr. 243/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 340/18.07.2018.
 8. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Albinei nr. 28, bloc S, scara 4, parter, apartamentele nr. 76 și 77, proprietate publică a Municipiului Brăila.
 9. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila – forma actualizată 2019.
 10. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.05.2019 referitoare la <Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 387/22.07.2019.
 11. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.222/29.05.2019 referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparații și înlocuire țevi evacuare subsol și igienizare – Grădinița cu program prelungit nr.8 Brăila – Structura Grădinița cu program prelungit nr.44 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local>.
 12. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Achiziție și montaj sistem de supraveghere video la Grădinița cu program normal nr.20 ”Crăiasa Zăpezii”, Brăila>, structură a Grădiniței cu program prelungit nr.56, cu finanțare de la bugetul local.
 13. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Achiziție și montaj sistem de supraveghere video la Grădinița cu program prelungit nr. 56 „Negruț” Brăila>, cu finanțare de la bugetul local.
 14. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind:  Aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe str. General Eremia Grigorescu nr. 52, bloc 10, str. Mercur, Șos. Buzăului (trecere pietoni – Colegiul Costin D. Nenițescu), str. Ion Ionescu de la Brad (curte interioară bloc AF1 – bloc AF2 – parcare), str. Stadionului nr. 38 și nr. 40, str. Industriei nr. 17D, bloc A10,         str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 10, în spatele blocului B9, str. Cometei, bloc 25, scara A, Calea Călărașilor nr. 309, bl. B2, bl. B2 bis, Piața Independenței bloc 2, scara 2, str. Radu Negru bloc B12, B13, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. AG1, AG2, str. Teiului, str. Frasinului, Municipiul Brăila”.
 15. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:  Modificareași completarea H.C.L.M. Brăila nr.166/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila”.
 16. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 620/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ.”
 17. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic „Împrejmuire”, aflat înInventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul G10 – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de predare – primire nr.10445/12.07.2019.
 18. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la poziția nr. 117, Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”,în baza documentației cadastrale și a Rapoartelor de evaluare.
 19. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr.236/29.05.2019 referitoare la <Înscrierea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, a bunurilor de retur aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din aria delegată a U.A.T. Municipiul Brăila, executate prin contractele: „Reabilitare captare Chiscani, stație tratare Chiscani, stații de pompare și de clorinare, reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi comune – Aglomerarea Brăila” și „Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi separate – Aglomerarea Brăila” realizate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1933/07.02.2014 și nr.9995/11.06.2015>.
 20. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34051/05.09.2011 încheiat cu societatea TRACON S.R.L. Brăila.
 21. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea Actului adițional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 – modificat și completat iulie 2018 – Actualizat în 2019 – având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., de către Delegatarul Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare – realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” POS 1 Mediu.
 22. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 23. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 24. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Perfectarea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 21/16.03.2006, încheiat între Municipiul Brăila şi Societatea SILEN – ENGLEZU TRADE S.R.L., în sensul majorării suprafeţei de teren de la 120,00 mp la 180,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Parc Monument – modul 1.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 297/31.10.2012 și alipirea terenului în suprafață de 209,00 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila cu terenul în suprafață de 751,00 mp, proprietatea societății REAL GROUP S.R.L. Galați și a societății REAL CONSULTING S.A. Brăila.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea măsurilor pentru perfectarea schimbului având ca obiect terenul în suprafață de 323,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr. 10 lot 1/1/2/2/1, proprietatea societății ORANGE DEVELOPMENT S.R.L. și terenul în suprafață de 199,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr. 10 lot 1/1/1/1, proprietatea privată a Municipiului Brăila.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 320,00 mp, situat în Brăila, str. Moldovei nr. 28, NCP 93807, solicitanților CHIRILĂ GHEORGHE și CHIRILĂ MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1533,00 mp, situat în Brăila, str. Ancorei nr. 73, NCP 75592, societății DUNAV S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 73,00 mp indiviz din suprafața de 1347,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 214, NCP 93664, societății ELENY S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 60, bl. H, sc. 1, parter, ap. 1.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 60, bl. H, sc. 1, et. 1, ap. 7.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 60, bl. H, sc. 2, et. 2, ap. 28.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 60, bl. H, sc. 2, et. 3, ap. 30.
 39. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salciei, nr. 4, bl. A16, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 40. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 2, bl. A12, sc. 2, Parter, ap. 10.
 41. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 2, bl. A12, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 42. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Viilor nr. 39 (fostă str. Viilor lot 6), în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 80005, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 324/30.09.2011 în favoarea domnului TULEȘ MARIUS.
 43. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 116, lot 1, NCP 87183.
 44. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr.309, ap.2, dependință în exclusivitate (bucătărie), cotă indiviză hol etaj (1/2), cotă indiviză ¼ din hol parter, cotă indiviză hol beci la subsol, boxa nr.2, teren indiviz 34,65 mp din 190,75 mp – NCP: 7714/1/1.3; 7714/1/1.4; 7714/1/1.5; 7714/1/0.2; 7714/1/-1.1; 7714/1/-1.3; 7714.
 45. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Panait Istrati nr. 25 (teren + corp C1, apartament 1 + corp C2 + corp C6), NCP 71285.
 46. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.2 (32,8 mp), înscris în CF: 83873-C1-U2 + cotă parte de 31,84 mp din 331 mp înscris în CF: 82873 + cotă parte ¼ din terenul în suprafață de 110 mp înscris în CF: 82874 cu număr cadastral 3421 (unitatea 250).
 47. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.4, NCP 71575-C1-U15 + cotă parte teren de 12,93 mp aferent + părți comune ale clădirii din care face parte + construcție Calea Galați nr.8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.1, CF nr. 82873-C1-U1 + cotă parte teren de 18,88 mp, CF 82873 + cotă parte ¼ din terenul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr.8, având o suprafață de 110 mp (unitatea 249).
 48. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Andrei Cocoș nr. 82A (teren + corp C1 + corp C2), NCP 86655.
 49. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Catolică nr. 11 – corp C1, NCP 9620.
 50. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 24 (teren + spațiu comercial 2 + spațiu comercial 3), NCP 70446-C1-U1, NCP 70446-C1-U2.
 51. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Danubiului nr.6, NCP 91049.
 52. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 9, ap.1, corp C9, NCP 70190.
 53. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Eroilor, nr. 1 V (fostă Tarla 7, P 92/5/2/1,2,3, lot 1), cotă parte ½ – NCP 8385.
 54. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1, et.1, ap.2, cotă indiviză ½ – NCP 191/1/1.1.
 55. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Golești nr.55, lot 2, NCP 16415.
 56. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 25, bl. Progresul, sc. 1, et. 1, ap. 13, NCP 74866-C1-U10.
 57. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 38/str. Anghel Saligny nr.8 (teren 73 mp – lot 1 + teren 139,41 mp – lot 2 + construcția C2 corp anexă situată pe lot 2 + spațiu comercial situat pe lot 2), NCP 10405, 10406 și 10406/1/0.1.
 58. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr. 13 (locuință P+M și teren), NCP 77314.
 59. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr. 19, lot 1, NCP 3869.
 60. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 (c/c str. 1 Decembrie 1918), et. 1, ap. 8 + boxa 9 + teren NCP 70708.
 61. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE CABINĂ POARTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ACCES AUTO>, la adresa din Municipiul Brăila, tarla nr. 26, parcela 4/1 și parcela nr. 5, lot nr. 6 , iniţiat de doamna BORDIANU ADRIANA și doamna VASILE LUMINIȚA – ELENA.
 62. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE>, la adresa din Municipiul Brăila, str. Odobești nr.10, lot 2 , inițiat de societatea „LASELABI” S.R.L.
 63. Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 64. Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2019.
 65.  Alte probleme.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •