Administratie

Concurs pentru postul de secretar al comunei Viziru

Concurs pentru postul de secretar al comunei Viziru

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Viziru, judeţul Brăila.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constitutia Romaniei, republicata, M.O nr.767/31.10.2003
-Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila .
-Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.544/2001-privind Liberul acces la informatiile de interes public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •