ISU Dunărea și-a prezentat astăzi bilanțul activităților pe anul trecut

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, ca structură componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în anul 2019 și-a desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, în conformitate cu prevederile dispoziţiilor Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a Planului cu principalele obiective, măsuri şi acţiuni ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă precum şi a Planului propriu de măsuri şi acţiuni.

În scopul asigurării unui management eficient pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi creşterea eficienţei activităţilor de prevenire, întreaga activitate a fost desfăşurată prin corelarea activităţilor structurilor operative cu cele suport, pentru îndeplinirea în volum complet şi de calitate a activităţilor planificate, misiunilor din competenţă şi pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă.

Inspecţia de prevenire a urmărit preîntâmpinarea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin executarea de activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare şi cu respectarea Concepţiei  specifice privind prevenirea situaţiilor de urgenţă.

Privind activitatea de avizare/autorizare, în urma documentaţiilor depuse – 917 solicitări (faţă de 680în anul 2018), s-au emis un număr de 69 avize de securitate la incendiu (faţă de 87în anul 2018), 37 autorizaţii de securitate la incendiu (faţă de 85în anul 2018). Au fost respinse 83 cereri de avize de securitate la incendiu (faţă de 67în anul 2018) şi 93 cereri de autorizaţii de securitate la incendiu (faţă de 142în anul 2018). Au fost întocmite adrese de comunicare lipsă documente, astfel: 7 privind obţinerea avizului de securitate la incendiu (faţă de 23în anul 2018) şi 13 privind obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu (faţă de 21în anul 2018). Au fost întocmite adrese de neîncadrare în prevederile H.G.R. 571/2016, astfel: 356 privind obţinerea avizului de securitate la incendiu (faţă de 137în anul 2019) şi 224 privind obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu (faţă de 99în anul 2018).

S-a participat la 110 activităţi specifice (faţă de 86în anul 2018), reprezentând: 29 comisii de Analiză Tehnică (faţă de 38în anul 2018), 13 comisii de recepţie la terminarea lucrărilor (faţă de 4în anul 2018) şi 39 comisii tehnice de urbanism (faţă de 44în anul 2018) şi 29 comisii amenajare teritorială, la Consiliul Judeţean Brăila.

Au fost emise 11 acorduri pentru desfăşurarea jocurilor de artificii (faţă de 8în anul 2018).

Privind activitatea de control, au fost executate un număr de 717 controale (faţă de 642 în anul 2018), din care: 130 la obiective de investiţii (faţă de 227 în anul 2018), 234 la operatori economici (faţă de 198 în anul 2018)-(din care 134 inopinate (faţă de 120 în anul 2018) şi 125 funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu (faţă de 95 în anul 2018)), 265 la instituţii (faţă de 154 în anul 2018) (din care 131 inopinate (faţă de 70 în anul 2018) şi 56 funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu (faţă de 65 în anul 2018), 46 la localităţi (faţă de 0 în anul 2018) şi un număr de 42 activităţi de audit (faţă de 11 în anul 2018), la persoanele fizice şi juridice, care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor.

Au fost repartizate  spre soluţionare 24 petiţii privind nerespectarea legislaţiei în vigoare în domeniul situaţiilor de urgenţă (faţă de 25în anul 2018), din care: 4 în domeniul avizării/autorizării, 20 în domeniul apărării împotriva incendiilor (faţă de 5 în domeniul avizării/autorizării, 20 în domeniul apărării împotriva incendiilor în anul 2018). În urma acţiunilor de control au fost constatate un număr de 3139 nereguli privind prevenirea situaţiilor de urgenţă (faţă de 2830 în anul 2018), iar pe timpul controalelor s-au soluţionat 233 nereguli privind prevenirea situaţiilor de urgenţă (faţă de 132 în anul 2018).

S-au aplicat un număr de 2358 sancţiuni contravenţionale (faţă de 1795în anul 2018), din care 2165 avertismente (faţă de 1590 în anul 2018) şi 234 amenzi (faţă de 205 în anul 2018) în cuantum de 1.080.107 lei (faţă de 758.000 în anul 2018).

Exit mobile version