Aproximativ 5 miliarde euro fonduri nerambursabile au la dispoziție companiile și autoritățile locale pentru investiții în panouri fotovoltaice, digitalizare, reciclare sau producție, în prima jumătate a anului

Nu mai puțin de 12 programe de finanțare, ce totalizează aproximativ 5 miliarde de euro, au la dispoziție companiile și autoritățile publice locale în următoarele luni, în cea mai generoasă perioadă de finanțări nerambursabile din istoria țării noastre, potrivit unei analize REI, grup de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat, cu o echipă de peste 80 de specialiști, în 13 birouri la nivel național, situată în top 3 companii de profil din România.

Potrivit datelor REI, un număr de șapte scheme de finanțare din prima jumătate a acestui an sunt dedicate atât companiilor nou-înființate (start-up), IMM, cât și întreprinderilor mari, care pot aplica pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de producție, digitalizare, creșterea eficienței energetice sau reciclare, cu alocări totale ce depășesc 2 miliarde de euro.

De cealaltă parte, sectorul public beneficiază de un număr de cinci măsuri de sprijin pentru modernizarea și digitalizarea unităților de învățământ, îmbunătățirea rețelei de apă și canalizare din localități sau investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, prin instalarea de panouri fotovoltaice, cu alocări totale de circa 3 miliarde de euro.

„2023 este anul în care începem să vedem rezultatele proiectelor depuse în ultimii doi ani și este și momentul în care vom vedea lansate pe piață schemele cu alocări mari și foarte mari în domenii cheie, unde banii europeni sunt vitali pentru dezvoltare. Ne așteptăm la un interes uriaș în proiectele de investiții în instalarea de soluții pentru creșterea eficienței energetice – unde avem alocate peste 1,5 miliarde de euro – atât pentru sectorul public, cât și cel privat, în digitalizare – sesiune care se deschide la 15 februarie sau alocările masive destinate sectorului educațional ori intrastructurii de apă și canalizare. Anul 2022 a fost un exercițiu fantastic și un test care ne-a arătat că suntem pregătiți să facem față valului de finanțări din anii următori, iar începutul acestui an ne prinde mai pregătiți ca niciodată, cu o echipă de profesioniști și specialiști în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile – atât pentru companii, cât și pentru autorități publice”, a declarat Roxana Mircea, managing partner REI Grup.

Ce apeluri sunt deschise sau se vor deschide în perioada următoare

SECTORUL PRIVAT

  1.  
ApelPNRR – C6 – I.4. – Producție/asamblare/reciclare baterii sau celule solare – panouri fotovoltaice
DestinațieSectorul privat
AdministrareMinisterul Energiei
Beneficiari eligibiliStart-up / micro / IMM / întreprinderi mari
Status apelDeschis
Obiectiv specificSchemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare)
Buget259 mil. EUR (multianual) ~86 mil. EUR / an
Condiții eligibilitatenu se încadrează în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate”;nu se află în proceduri de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;fac dovada că dețin cel puțin 25 % din cheltuielile eligibile ale proiectului;să aibă o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de zero într-unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
Cheltuieli neeligibilecheltuieli pentru construcția imobilelor (altele decât cele aferente derulării procesului de producție – asamblare – reciclare);cheltuielile aferente achiziției terenurilor;TVA;achiziția de echipamente second-hand;cheltuieli cu închirierea mijloacelor fixe de producție;cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
Sprijin financiarmax. 100 mil. EUR / GW capacitate anuală de producție pentru producția de electrozi și/sau componente ale electrozilor si bateriilor;max. 100 mil. EUR / GW capacitate anuală de producție pentru asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor;max. 200 mil. EUR pe capacitate anuală de producție GW pentru producția de baterii;max. 400.000 EUR / MW capacitate anuală de producție de silicon și plachete;max. 400.000 EUR / MW capacitate anuală de asamblare a celulelor și a modulelor fotovoltaice;max. 800.000 EUR / MW capacitate anuală de producție a elementelor fotovoltaice.
Sesiune16.01 – 16.03.2023
ApelPNRR – C6 – I.5. – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
DestinațieSectorul privat
AdministrareMinisterul Energiei
Beneficiari eligibiliMicro / IMM / întreprinderi mari
Status apelDeschis
Obiectiv specificRealizarea de economii în consumul anual de energie primară pentru entitățile care beneficiază de sprijin prin această măsură
Buget80,6 mil. EUR
Condiții eligibilitatesolicitantul nu trebuie să se afle în stare de insolvență sau faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;să nu fie în dificultate;să nu fi beneficiat, până la data solicitării ajutorului de stat din prezenta măsură, de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile în prezenta măsură, în domeniul eficienței energetice;toți indicatorii de proiect, incluși în auditul energetic inițial, vor respecta criteriul diferenței dintre anul de referință 2021 și reducerea cu cel puțin 30% la sfârșitul perioadei de monitorizare a indicatorilor de rezultat, raportat la conturul energetic al proiectului prin raportul de audit energetic inițial, din anul în care proiectul devine operațional și vor fi conexați cu informațiile din studiul de fezabilitate.
Cheltuieli neeligibilesistemele de producere a energiei din surse regenerabile;echipamentele care nu demonstrează prin audit energetic condiția de economisire de energie în raport cu cea consumată în anul anterior finanțării, la nivelul proiectului întreprinderii;cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar;costurile care nu sunt direct legate de obținerea unui nivel mai ridicat de eficiență energetică;orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;achizițiile cu activele corporale „second-hand”;TVA.
Sprijin financiarMax. 1,2 mil. EUR/proiect, reprezentând maxim 65% din costurile eligibile
Sesiune14.12.2022 – 15.02.2023 (a fost solicitată prelungirea cu 3 luni a apelului)
ApelPNRR – C9 – I.3. – M.1.  Digitalizarea IMM
DestinațieSectorul privat
AdministrareMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene[3]
Beneficiari eligibiliIMM
Status apelÎn curs de deschidere
Obiectiv specificSprijinirea digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru.
Buget347,5 mil. EUR
Condiții eligibilitateSolicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM);au fost înființate cel târziu la 31.12.2021;nu au avut activitatea suspendată în 2022;au înregistrat profit în anul fiscal 2021;nu sunt întreprinderi considerate „în dificultate”;nu desfășoară activități de jocuri de noroc, nu au legătură cu industria de tutun, nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiară, nu desfășoară activități în domeniul extracției sau prelucrării de petrol sau gaze;activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.  
Cheltuieli neeligibileachiziția de echipmente second-hand;cheltuielile de personal;cheltuieli privind costuri administrative;achiziția de terenuri;achiziții în regim de leasing.
Sprijin financiarÎntre 20.000 – 30.000 EUR (microîntreprindere) Între 20.000 – 50.000 EUR (întreprindere mică) Între 20.000 – 100.000 EUR (întreprindere mijlocie)
Sesiune15.02 – 18.04.2023
ApelPNRR – C6 – I.1. – Managementul deșeurilor
DestinațieSectorul privat
AdministrareMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor[4]
Beneficiari eligibiliIMM
Status apelÎn curs de deschidere
Obiectiv specificAccelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.
Buget286 mil. EUR
Condiții eligibilitateBeneficiarul este autorizat să desfășoare activitate în cel puțin două dintre domeniile de mai jos: 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;3812 – colectarea deșeurilor periculoase. În plus: solicitantul nu trebuie să se afle în stare de insolvență sau faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;să nu fie în dificultate;să fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită finanțarea, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare;să nu fie autorizat să desfășoare cel puțin una din activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822- tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831- demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.  
Cheltuieli neeligibilecheltuielile cu achiziția de cap tractor sau mijloace de transport nespecializate aferente activităților prevăzute la CAEN 3811 și CAEN 3812;orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;achizițiile cu activele corporale „second-hand”;TVA.
Sprijin financiarÎntre 500.000 EUR și max. 8,4 mil. EUR / proiect
SesiuneT1 2023
ApelInvestiții în producție – HG 959/2022 (sesiunea 2)
DestinațieSectorul privat
AdministrareMinisterul Economiei[5]
Beneficiari eligibiliMicro, IMM, întreprinderi mari
Status apelÎn curs de deschidere
Obiectiv specificAcordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.
Buget150 mil. EUR
Condiții eligibilitatenu sunt considerate întreprinderi în dificultate;asigură o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;investițiile realizate au o valoare, în echivalent lei, de minimum 3 milioane euro;
Lista sectoarelor de activitate eligibileCAEN din clasele 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38
Sprijin financiarMax. 45 mil. EUR / proiect Până la 60% sprijin nerambursabil sau chiar 80%, în cazul întreprinderilor mici
SesiuneT1 2023 (martie – est.)
ApelFOND DE MODERNIZARE: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile
DestinațieSectorul privat
AdministrareMinisterul Energiei
Beneficiari eligibiliStart-up / micro / IMM / întreprinderi mari
Status apelÎn curs de deschidere
Obiectiv specificProducție majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile
Buget550 mil. EUR (multianual)
Condiții eligibilitatesă aibă ca activitate înscrisă în Statutul societății, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35 – „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică;solicitantul NU este întreprindere în dificultate;investiția nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil;proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere.
Activități eligibileRealizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din biomasă, biogaz, din energie geotermală sau din surse hidro.
Sprijin financiarMax. 20 mil. EUR / aplicant – 100% nerambursabil din costurile eligibile
SesiuneT1 2023
ApelFOND DE MODERNIZARE: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
DestinațieSectorul privat
AdministrareMinisterul Energiei
Beneficiari eligibiliStart-up / micro / IMM / întreprinderi mari
Status apelÎn curs de deschidere
Obiectiv specificProducție majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile
Buget525 mil. EUR (multianual)
Condiții eligibilitatesă aibă ca activitate înscrisă în Statutul societății, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35 – „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică, până la momentul contractării;activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii ofertei pentru finanțare la Ministerul Energiei, cu excepția obținerii terenurilor și lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate;solicitantul NU este întreprindere în dificultate;ajutoarele pentru investiții se acordă numai instalațiilor noi, fără finanțarea capacităților de stocare a energiei;investiția nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil;
Activități eligibileRealizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din biomasă, biogaz, din energie geotermală sau din surse hidro.
Sprijin financiarMax. 20 mil. EUR / aplicant – 100% nerambursabil din costurile eligibile
SesiuneT1 2023

SECTORUL PUBLIC

ApelPNRR – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
DestinațieSectorul public
AdministrareMinisterul Educației[6]
Beneficiari eligibiliUAT (consilii județene, autorități publice locale)
Status apelDeschis
Detalii apelAsigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Asigurarea dotărilor sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din sistemul preuniversitar, Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (IPT) și Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, inclusiv al unităților de formare duală, cu excepția celor cu profil agricol, în funcție de specializarea lor și de nevoile lor concrete precum și cu echipamente digitale (simulatoare).
Buget1,068 mld. EUR
Sesiunepână la 19.03.2023
ApelPNRR – Componenta 1 – Managementul Apei – Investiția 1 (I1)
DestinațieSectorul public
AdministrareMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor[7]
Beneficiari eligibiliUAT (consilii județene, autorități publice locale)
Status apelDeschis
Obiectiv specificExtinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene
Buget780 mil. EUR
Sprijin financiarmax. 15 mil. EUR / proiect 146.250 EUR/km – pentru extinderea retelelor de distribuție a apei;218.400 EUR/km – pentru extinderea rețelelor de apă uzată.
Sesiunepână la 21.02.2023
  1.  
ApelPNRR – Componenta 1 – Managementul Apei – Investiția 2 (I2)
DestinațieSectorul public
AdministrareMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
Beneficiari eligibiliUAT (consilii județene, autorități publice locale)
Status apelDeschis
Obiectiv specificColectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2.000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate
Buget156 mil. EUR
Sprijin financiar2.190 EUR / SIA pentru sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;  26.280 EUR / SPIA pentru sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate;218.400 EUR / km – pentru investiții în rețele de apă uzată;146.250 EUR / km – pentru investiții în rețele de alimentare cu apă.
Sesiunepână la 15.02.2023
  1.  
ApelFOND DE MODERNIZARE: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
DestinațieSectorul public
AdministrareMinisterul Energiei
Beneficiari eligibiliUAT, Unitățile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Autorități publice
Status apelÎn curs de deschidere
Obiectiv specificProducție majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile
Buget500 mil. EUR (multianual)
Condiții eligibilitatedemonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv dacă raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii trebuie să fie mai mic 7,5, în ultimul an financiar;ajutoarele pentru investiții se acordă numai instalațiilor noi, fără finanțarea capacităților de stocare a energiei;investiția/investițiile nu a/au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare – studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție;solicitantul nu este în dificultate.
Activități eligibileRealizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din biomasă, biogaz, din energie geotermală sau din surse hidro.
Sprijin financiarmax. 20 mil. EUR / aplicant – 100% nerambursabil din costurile eligibile
SesiuneT1 2023
  1.  
ApelPNRR – Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor
DestinațieSectorul public
AdministrareMinisterul Educației
Beneficiari eligibiliUAT (consilii județene, autorități publice locale)
Status apelDeschis
Detalii apelDotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator digital inteligent în fiecare liceu, colegiu, școală profesională, precum și în palatele și cluburile copiilor, cu scopul de a cel puțin 1100 Smart lab-uri achiziționate pentru unitățile de învățământ secundar și liceu.
Buget118 mil. EUR
Sesiune9.01 – 1.03.2023

Exit mobile version