16 august 2022- termenul limită pentru depunerea  raportărilor contabile la 30 iunie 2022

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor că, prin OMF nr. 1669/2022 a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 se aplică:

►entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate care,în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

►persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi care,în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

►operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2022, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2022 se completează în lei.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2022, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.

Raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Exit mobile version